وصیت نامه برتولت برشت «به آیندگان»

یادداشت‌ها

این نوشتار شعر گونه در سال ۱۹۳۹ زمانی که برشت در دانمارک و در شرایط سخت تبعيد بسر میبرد سروده شده و از این شعر به عنوان وصیت نامه معنوی او نام برده اند.

شعر در سه بند تنظيم شده است و در زير ترجمه کامل آن نقل می شود.

برگردان به فارسی:‌ علی امینی نجفی

I
راستی که در دوره تيره و تاری زندگی می کنم

امروزه فقط حرفهای احمقانه بی خطرند
،اخم بر چهره نداشتن، از بی احساسی خبر می دهد
.و آنکه می خندد، هنوز خبر هولناک را نشنيده است
اين چه زمانه ايست
که حرف زدن از درختان عين جنايت است
!وقتی از اين همه تباهی چيزی نگفته باشيم
کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است
زيرا دوستانی که در تنگنا هستند
.ديگر به او دسترس ندارند
اين درست است: من هنوز رزق و روزی دارم
اما باور کنيد: اين تنها از روی تصادف است
هيچ قرار نيست از کاری که می کنم نان و آبی برسد
.اگر بخت و اقبال پشت کند، کارم ساخته است
از قديم گفته اند: بخور، بنوش و از آنچه داری بهره بگير
اما چطور می توان خورد و نوشيد
وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه ای بيرون کشيده ام
.و به جام آبم تشنه ای مستحق تر است
.اما با همه اين حرفها باز هم می خورم و می نوشم
من هم دلم می خواهد از روی خرد زندگی کنم
:در کتابهای قديمی آدم خردمند را چنين تعريف کرده اند
از آشوب زمانه دوری گرفتن و اين عمر کوتاه را
بی وحشت سپری کردن
بدی را با نيکی پاسخ گفتن
آرزوها را يکايک به نسيان سپردن
.اين است خردمندی
.اما اين کارها بر نمی آيد از من
.راستی که در دوره تيره و تاری زندگی می کنم

II
در دوران آشوب به شهرها آمدم

.زمانی که گرسنگی بيداد می کرد
در زمان شورش به ميان مردم آمدم
.و به همراهشان فرياد زدم
عمری که مرا داده شده بود
.بر زمين چنين گذشت
خوراکم را ميان سنگرها خوردم
خوابم را کنار قاتلها خفتم
عشق را جدی نگرفتم
و به طبيعت دل ندادم
عمری که مرا داده شده بود
.بر زمين چنين گذشت
در روزگار من تمام راهها به مرداب ختم می شدند
زبانم مرا به جلادان لو می داد
زورم زياد نبود، اما اميد داشتم
!که برای زمامداران دردسر فراهم کنم
عمری که مرا داده شده بود
.بر زمين چنين گذشت
توش و توان ما زياد نبود
مقصد در دوردست بود
از دور ديده می شد اما
.من آن را در دسترس نمی ديدم
عمری که مرا داده شده بود
.بر زمين چنين گذشت

III
آهای آيندگان، شما که از دل توفانی بيرون می جهيد

.که ما را بلعيده است
وقتی از ضعف های ما حرف می زنيد
يادتان باشد
.که از زمانه سخت ما هم چيزی بگوييد
به ياد آوريد که ما بيش از کفشهامان کشور عوض کرديم
.و ميدانهای جنگ طبقاتی را با يأس پشت سر گذاشتيم
.آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود
:اين را خوب می دانيم
حتی نفرت از حقارت نيز
.آدم را سنگدل می کند
حتی خشم بر نابرابری هم
.صدا را خشن می کند
آخ، ما که خواستيم زمين را برای مهربانی مهيا کنيم
.خود نتوانستيم مهربان باشيم
اما شما وقتی به روزی رسيديد
که انسان ياور انسان بود
درباره ما
!با رأفت داوری کنيد


ارسال نقد

نظر شما