پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

ایران خبر نقد

پیش به سوی نافرمانی مدنی توده ای و همگانی

اقدامات هسته اصلی قدرت در چینش انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، تردیدی باقی نگذاشته است که نظام اسلامی، هراسان از امواج نارضائی مردم، دیگر حتی به برگ انجیر “انتخابات” برای پوشاندن جوهر ضد دمکراتیک و ضد مردمی حاکمیت مطلقه ولایت فقیه نیازی ندارد. تجربه رویاروئی با جنبش های مردمی در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و مبارزات روزانۀ مطالباتی اقشار گوناگون کار و زحمت، رژیم اسلامی را به این نتیجه رسانده است که جز با تمرکز بی مهار قدرت و یک پارچه سازی ذوب شدگان در ولایت، توان مقابله با نیروی لایزال مردم خشمگین و ناراضی را نخواهند داشت. بخش های مختلف مردم نیز در تجربه خود نشان داده اند که آنها نیز از تمامی ارکان قدرت رژیم اسلامی عبور کرده اند و روزنه ای برای اصلاح این نظام تا مغز استخوان فاسد و ناکارآمد؛ نظامی که نتایج بیش از چهل سال حاکمیت اش، ایران را در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی به مرزهای فاجعه رسانده، نمی بینند. فریادهای رسای “عدالتی ندیدیم، ما دیگه رای نمیدیم” پیام روشنی بود که امروز در هر کوی و برزن “تکرار” می شود. حالا دیگر تحریم انتخابات نه تنها توسط احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بلکه حتی به صورت شرمگینانه توسط اپوزیسیون درونی رژیم نیز مطرح می شود.

عبور کامل و همه جانبه اکثریت عظیم مردم از حاکمیت اسلامی و تلاش و مبارزه شان برای فردائی بهتر، در برابر عزم ضدانقلابی هسته اصلی قدرت برای حفظ حاکمیت اقلیتی متحجر و تاریک اندیش و مدافع نظم سرمایه هار و غارتگر قرار گرفته است. بخش های گوناگون مردم برای آنکه بتوانند این عبور تاریخی را به اهرمی برای سازماندهی قدرت خود تبدیل کنند، راه سازمان یافتن و سامان دهی خود را در پیش گرفته اند. آنها هوشیارانه برای پرهیز از مقابله های زودهنگام و هزینه بر، روی شکل دهی به شبکه های همگرایی آگاهانه و فزاینده خود، برجسته کردن مطالبات غیر قابل چشم پوشی خود و هماهنگی با هم سرنوشت تانشان ممترکز شده اند. در این میان هستند جاخوش کردگان در ساحل عافیت، که با بی مسئولیتی تمام از دور به “نسخه” پیچی برای مردم مشغولند و “رهنمود” به کف خیابان آمدن در روز انتخابات و یا راه اندازی تظاهرات در این روز را می دهند، بدون آنکه توجه داشته باشند که مردم عاصی کشور و بخش های فعال و درگیر مبارزات مردمی، خود بهتر از دیگران می دانند در سرزمین مین گذاری شده، چگونه مبارزات شان را به پیش برند و در برابر حاکمیت اقلیت تاریک اندیش ، متحجر، غارتگر و تا دندان مسلح چه آرایش مبارزاتی اتخاذ کنند.

تحریم انتخابات ریاست جمهوری که نتایج آن از هم اکنون با حکم حکومتی ولی فقیه بر همگان روشن است، تحصیل حاصل است. اما مهم ترین ویژه گی تاکتیک تحریم انتخابات ریاست جمهوری این دوره این است که این بار اکثریت مردم ایران در ابعاد وسیع و توده ای تصمیم گرفته اند تا از طریق نافرمانی عمومی گسترده و فرسایشی، مرحله تازه ای در پیکار علیه تمامیت جمهوری اسلامی بگشایند. ولی فقیه با تهدید و ترغیب و نمایش زور عریان از مردم می خواهد که همچنان در بازی “انتخاباتی” رژیم شرکت کنند، اما تمام شواهد و قرائن نشان می دهند که مردم ایران از طریق نافرمانی مدنی گسترده و فراگیر، این دریچه خدعه و نیرنگ را بر رهبر رژیم و همراه آن تمامیت نظام جمهوری اسلامی خواهند بست و مرحله جدیدی در پیکار برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را رقم خواهند زد. بنابراین تحریم انتخابات، “نه” بزرگ مردم به حاکمیت اقلیت فاسد و غارتگر و مدافع هار نظم سرمایه است که ایران را به مرز نابودی کشانده است. آنچه می تواند کشور را از لبه پرتگاه نجات دهد، سازمانیابی و متشکل شدن بخش های گوناگون مردم از فردای “نه بزرگ” است. خودسازمان یابی اکثریت عظیم به گونه ای که بتوانند در یک رویاروئی گسترده و فرسایشی پایه های قدرت خود را به شکل استوار مستحکم سازند و در برابر حاکمیت تا دندان مسلح، در رویاروئی های آینده بیشترین و متشکل ترین نیرو را وارد میدان سازند و به عمر این حاکمیت چپاولگر و ویرانگر پایان دهند.

اردوی کار وزحمت، بر این باور بوده و هست که “انتخابات” در جمهوری اسلامی همواره برگ انجیری برای پوشاندن خشونت بی مهار استبداد ولایت مطلقه فقیه بوده است. امروز که تحریم انتخابات به امر عمومی و سراسری و نافرمانی مدنی فراگیر تبدیل شده ، راه برای گذر از استبداد ولایت فقیه و در هم شکستن کلیت جمهوری اسلامی بیش از پیش هموار می شود. قدرت لایزال مردم برای بدست گرفتن سرنوشت خود و ایجاد ارگان های قدرت خود، گام بزرگی به پیش برداشته است. این گام بلند بر مردم ایران مبارک باد.


ارسال نقد

نظر شما