پشت قدرت جهنمی شرکتهای پیمانکاری و ثروتهای های روزانە دومیلیاردی یک پیمانکار چە کسانی قرار دارند؟

ایران خبر

صادق کار

بە واقع دولت واقعی همین ها هستند و لاغیر هم از این رو اعتصاب کارگران نفت بە رغم صنفی بودنش لاجرم ماهیتی عمیقا سیاسی و ضد سیستمی دارد و چون از هر لحاظ در یک شرایط عمیقا بحرانی رخ دادە کە انبوهی از اعتراضات اجتماعی نیز موازی با آن در جریان است، با اقبال و حمایت وسیع و کم سابقە از طرف گروەهای اجتماعی غیر کارگری هم روبە رو شدە است.

ما آنچە تا کنون در عمل دیدە شدە حکایت از تنیدگی دولت و صاحبان شرکتهای پیمانکاری در یکدیگر است کە موجب قدرت صاحبان این شرکتها شدە است. مقصر اصلی در این میان اما دولت و مجلس و کل سیستم هستند کە این شرایط را برای آنها کە اکثرا از پارە تن وابستگان حکومت هستند بوجود آوردەاند. نفوذ جهنمی و دلیل اصلی پایداری آنها بهمین دلایل است. بە واقع دولت واقعی همین ها هستند و لاغیر هم از این رو اعتصاب کارگران نفت بە رغم صنفی بودنش لاجرم ماهیتی عمیقا سیاسی و ضد سیستمی دارد …

امروز یک گزارش در مورد شرکتهای پیمانکاری با عنوان “راهنمایی برای قطعِ ریشه پیمانکاران و راه‌اندازی تعاونی‌/ حذف پیمانکاران چگونه موجب افزایش درآمد کارگران می‌شود؟” منتشر شد. در این گزارش در کنار پرداختن بە علل قدرت شرکتهای پیمانکاری و ارائە یک راە حل با استناد بە تجربە پتروشیمی تبریز البتە تناقضاتی بە چشم می خورد. به عنوان مثال در جایی از گزارش قدرت صاحبان پیمانکاری ها بیشتر از دولت بە تصویر کشیدە می شود و در جای دیگر حمایت دولتمردان دلیل قدرت فراقانونی آنها ذکر می شود. اما آنچە تا کنون در عمل دیدە شدە حکایت از تنیدگی دولت با صاحبان شرکتهای پیمانکاری دارد. این تندیگی است کە موجب قدرت صاحبان این شرکتها شدە است. مقصر اصلی در این میان اما دولت و مجلس و کل سیستم هستند کە این شرایط را برای آنها کە اکثرا از پارە تن وابستگان حکومت هستند بوجود آوردەاند. نفوذ جهنمی و دلیل اصلی پایداری آنها بهمین دلایل است. بە واقع دولت واقعی همین ها هستند و لاغیر هم از این رو اعتصاب کارگران نفت بە رغم صنفی بودنش لاجرم ماهیتی عمیقا سیاسی و ضد سیستمی دارد و چون از هر لحاظ در یک شرایط عمیقا بحرانی رخ دادە کە انبوهی از اعتراضات اجتماعی نیز موازی با آن در جریان است، با اقبال و حمایت وسیع و کم سابقە از طرف گروەهای اجتماعی غیر کارگری هم روبە رو شدە است. برای فهم عمیقتر این موضوع کافی است با تامل بیشتری جایگاە اجتماعی تک تک افراد و نهادهایی را کە نام شان در بیانیە های حمایتی از کارگران اعتصابی آمدە شناسایی کرد.و اما چند نکتە قابل تعمق کە در گزارش ایلنا آمدە را کە مستندات این نوشتە کوتاە است در ذیل نوشتە اضافە کردەام.

“برخی از پیمانکاران در حوزه انرژی اینقدر قدرت گرفته‌اند که حرف وزرا را هم نمی‌خوانند؛ پیمانکاران قدرتمندی که با اعمال نفوذ در تشکیلات اداری روابط و قواعد را با نظم مدنظر خود می‌چینند و در دل دولت برای خود یک دولت تشکیل می‌دهند. درآمدهای این پیمانکاران به طرز نجومی بالاست. برای نمونه به گفته گودرزی، یکی از همین پیمانکاران در قالب پیمان‌هایی که به عهده می‌گیرد، سالانه ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد؛ یعنی به قرار ماهی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.”

“البته پشت مقاومت علیه اعتراض کارگران، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی حضور دارند که به هر طریقی حاضر به اصلاح وضعیت نیستند؛ درحالیکه کارگران به شدت به قراردادهایی که با پیمانکاران دارند، اعتراض دارند و می‌گویند این قراردادها محکم نیستند و دست پیمانکار را برای بریدنِ مزد کارگران، بازمی‌گذارند و هیچ تعهدی برای پیمانکار در ازای معوقات مزدی کارگران و افزایش مزایای رفاهی و زمان مرخصی‌های آنها ایجاد نمی‌کنند؛ ضمن اینکه پیمانکاران به راحتی کارگران معترض را با یا بدون تسویه مزد روزانه‌شان، اخراج می‌کنند.”


ارسال نقد

نظر شما