نگاهی گذرا به مضمون ومحتوای سیاست خارجی رژیم حاکم بر ایران

ایران نقد

بررسی موقعیت رژیم فقها با دو عامل تعیین‌کننده یعنی شرایط داخلی وشرایط خارجی امکان پذیر است.
در شرایط خارجی از نظر سیاسی رژیم ملاها بطور مکانیکی وارد دسته‌بندیهای ضدآمریکائی می‌شود ، البته از موضع ارتجائی و با مضمون واپسگرایانه. درست شبیه تضادی که طالبان، داعش، القاعده و… با آمریکا دارند. ضعف این بینش دستگاه هیئت حاکمه ایران (منهای محتوای عقب مانده آن) که در این چهل سال گذشته حساب آمریکا را از اروپا و دیگر امپریالیست‌ها جدا کرده است ولاجرم مفهوم امپریالیسم را فقط در چهره آمریکا می بیند و بدین ترتیب به خودش اجازه میدهد با سایر دول امپریالیستی به هر نوع ضد و بندی دست بزند و در مقابل آمریکا، تبدیل به پیاده نظام سیاست های میلیتارستی پوتین گردد. مافیای پوتین در روسیه و همپالگی هایش در سوریه، لبنان و… بطور قطع و یقین در لحظات بحرانی و نفس‌گیر منافع مردم ایران و حتی منافع رژیم فقها را به دیگران فروخته اند و خواهند فروخت ، البته بستگی به این دارد که در معاملات پیش رو سود ومنافعشان کدام طرف بچربد، از نظر زمانی این امر دیر وزود دارد ولی سوخت وسوز ندارد. روسیه واقمار آن، اردوگاه سوسیالیستی مدافع زحمتکشان نیستند که در مقابل امپریالیسم بایستند بلکه آنها خود بخشی ازسرمایه داری جهانی می باشند(همانند جنگ جهانی اول که امپراطوری آلمان در مقابل امپراطوری انگلستان در دو قطب مخالف بودند ولی هر دواز سیستم سرمایه داری حراست میکردند).
بدین ترتیب رژیم فقها نمی تواند در جغرافیای سیاسی کنونی جهان ، مستقل از این دو قطب جهانی به حیاتش ادامه بدهد. همراه با این وابستگی چاره ناپذیر،رژیم بایدساختار های فرهنگی سنتتی ماقبل تاریخی خود را هم حفظ کند چون پایه های حکومت خود را بر اساس آنها استوار ساخته است، از این ناحیه هم رزیم با قطب های جهانی در تعارض است و این تضاد و تخالف نه به خاطر منافع ملی ایران که در جهت تثبیت و تحکیم و حیات خود رژیم است.
وظیفه نیروهای انقلابی در برابر وضعیت کنونی ومواضع متناقض وضد مردمی رژیم در مقابل قدرت های خارجی ، اتخاذ سیاست موازنه منفی دکتر محمد مصدق میباشد. سیاست نه این ونه آن وفقط وفقط مردم ایران و منافع ملی ایران. این سیاست برای نیرو های انقلابی اعتبار وحیثیت کسب میکند و رژیم را درحالت دفاعی قرار میدهد ومخالفین سیاست موازنه منفی ،یعنی جریان هائی که به این وآن در دنیا چشم دوخته اند و به کمک خارجی می‌خواهند از روی ملت ایران عبور کرده وبه هر قیمتی به قدرت برسند را بشدت بی حیثیت وبی اعتبار ومنزوی خواهد کرد (سلطنت‌طلبان و مجاهدین و..)


ارسال نقد

نظر شما