مردم را نمی‌توان به تسلیم و عقب‌نشینی واداشت؛ آنان همچنان در کارند

ایران نقد

امیرجواهری لنگرودی

شبح آبان ماه ۱۳۹۸همچنان درکوچه و پس کوچه ها وسنگ فرش خیابان های ایران درگشت و گذار است ومردم مایند که فریاد برمی آورند:«کشته ندادیم که سازش کنیم/ رهبر قاتل رو ستایش کنیم»،وحشت نظام وکارگزاران ریزودرشت آنان ازپس ادامه این شعارها :« این همه سال جنایت /مرگ براین ولایت»، درادامه راه آبان درچشمان وحشت زای هریکازحُکام نظام به چشم می‌آید.

امیرجواهری لنگرودی

بعبارتی پرچم دوقطب مبارزه طبقاتی آبان ماه ۹۸ همچنان درچشم انداز رودررویی های نابرابردرون کشورمان ایران بدون وقفه دراهتزاراست. پاس اش بداریم و به یاری اش بشتابیم ومتحدا به سازمان یابی اش بیاندیشیم وبه دفاع ازموجودیت آن برآییم!

این شبح به پا خاسته ، هستی فاعل تاریخ کشورمان یعنی اردوی پُرشمارمیلیونی کارگران وزحمتکشان شهری وروستایی،زنان وجوانان دختروپسریست که عمدتا جمعیت حاشیه شهرها ورها شده درچنبره بیکاری ودشواری های زندگی اند وتهیدستان پینه بسته به دستان که درروستاهای ایران درطلب روزی اند وبیش ازچهار دهه درکشاکش نابرابری ها افزون شده برسرشت نا کارآمد این حاکمیت،روزگارمی گذرانند وامروزیک جا انباشت تجربه خیزش دی ماه ۹۶ را ازسطح شهرهای کوچک به محوریت ۲۲ استان دربیش از ۲۰۰ شهراز شمال تاجنوب وازشرق تاغرب را طی آبان ماه ۹۸ به خدمت گرفته اند تا تمامیت این نظام رابریزکشند ورد ونشان خود برجای نهند،ازاینروبه فغان آمده اند و فریاد برمی‌دارند:

 « ۴۰ سال خون گریستیم / بسه دیگه می ایستیم »

این شبح همه نیروهای کهنه پوش حاکمیت سیاه مذهبی را دراتحادی “مقدس” برای برای عملی نامقدس یعنی تارومارکردن آن شبح متحد ساخته است.برراس این اتحاد نا مقدس، شخص ولی فقیه ودرهرم پیرامون اوقوای سه گانه ولی الامریعنی (مجریه ومقننعه واختاپوس مافیای قضایی) جای گرفته اند که همه سرکوب گری ها را برای تاراندن این شبح بسیج کرده اند تا ارکان جامعه را به وحشت اندازند وخودچند صباحی دیگرهمچنان براریکه قدرت نشینند و به زندگی ننگین خود ادامه دهند.

دراین میان، باید دید وگفت: قیام مردم ونیروهای مردمی که تجلی حضورش را ازدی ماه ۹۶ به صدا درآورده بود،طی تمامی سال ۹۷ دردل اعتراضات واعتصابات پُرهزینه کارگری درجنوب کشورو اینجاوآنجارُخ نمودوبه دشوارترین شکل سرکوب شد ولی دیگرباردرروزهای پایانی آبان ماه ۱۳۹۸، همچنان برفرازجامعه مابه مانند شبحی به پروازدرآمده است .

امروزنمایش چهلمین روز و روزهای بعدترازقیام‌ آبان ماه،(آذر- دی)،نشان داد که دستگاه سرکوب اوباشان نظام اسلامی همچنان مشغول شناسایی واینجا وآنجا شکارمعترضان اند وهرروزشماری اززنان ودانشجویان وکارگران وخانواده های جانباختگان… رادستگیرمی‌کند وبه زندان‌هایی می‌فرستد که ظرفیتشان پیش ازاین نیزپُربودوو به ناگزیربه احیای کهریزک ها دست زدند.همه اینان دروحشت فزاینده روزهای پشت سرگذاشته شده، دستگاه قاضی القضات مرگ افرین،باردیگربه سیزده نفر ازجمله:۱- عاطفه رنگریز۲- مرضیه امیری۳- اسماعیل بخشی۴- محمد حنیفر۵- سپیده قلیان۶- امیرحسین محمدی فرد۷- سانازالهیاری ۸- عسل محمدی ۹- امیرامیرقلی ۱۰- حسن سعیدی ازفعالان کارگران سندیکای شرکت واحد ۱۱- رضا خندان (مهابادی) ۱۲- بکتاش آبتین ۱۳- حکم کیوان باژن از چهره های شناخته شده کانون نویسندگان ایران هریک تن ازآنان را به پنج (۵) سال و درمجموع ۶۵ سال زندان دادند  و دهها وصدها تن دیگر را نیز بازداشت کردند.

باید گفت: دراین میان حاکمیت قداره بند همچنان با “شبح آبان” ماه روزگار می گذراند .همه گمانه زنی ها،دال برآنستکه؛حالِ هیچ کدامشان خوش نیست وهیچ یک شان روزوشب خوشی ندارند.از اینروجزهمجمه بیداد وستم،بکارگیری دای و درفش چه می‌توانند بکنند؟

دیکتاتورهای حاکم خودنیک می دانند؛شبح را نمی‌توان خشکاند،به عقب نشینی کشاند.چراکه ایستادگی و پیکار همه سویه کارگران- دانشجویان – زنان – معلمان وبازنشستگان واعتصاب غذای طولانی مدت دراویش درزندان واعتصاب بازارمریوان وتجمعات مردم دردل فراخوان های چهلم خانواده های جانباختگان ومادران داغدارچند دهه کشتاربرای دادخواهی “جنایت علیه بشریت” نشان داد،که این شبح مانند روحی سرگردان ،همه جا هست وهیچ جا نیست وخود را در سطح شبکه های مجازی دردل تجمع بازنشستگان مقابل مجلس وتحصن معلمان درمدارس کردستان(سنندج- مریوان – سقزو…) – شیراز- مشهد- و…اعتصاب غذای دانشگاهها وحمایت وسیع مردم،همه وهمه جا به نمایش می گذارند تا بر فرازترس نهفته بردل حاکمان اینباردرسطح شهرهای بزرگ ازکلان شهرتهران- کرج- تبریز- جنوب کشور- بهبهان و…. باردیگرتماشاگرحضورموتورسواران وگزمگان ماموران انتظامی ضد شورش ، نیروهای امنیتی ولباس شخصی ها وقمه بدستان وتبرزنان واوباشان چاقوکش نظام میادین وخیابان ها را قُرق گردد تارعب ووحشت رابرحیات جامعه مستولی سازند. امروزمردم جامعه ما صدوراحکام طولانی مدت زندانیان سیاسی را بی اعتباروضدانسانی می شناسند.مردم مانیک می دانند؛ صادرکنندگان آن ازسرزبونی وعدم عقب نشینی جنبش اعتراضی وبرای نوعی رعب ووحشت در برابر پیشروی مبارزات مردم،آن احکام را صادرمی کنند وهیچ اعتباری ندارد.در این میان جنبش کارگری وآزادیخواهی ایران را نمی توان به سادگی به عقب نشینی وا داشت!

  امروزهرآزادیخواه وبرابری طلبی درپهنه رودررویی ها با فریاد می گوید: تا شبح آبان بدین وسعت است، آبان ادامه دارد ومردم راسرتسلیم نیست، چرا که مردم جامعه ما دریافته اند وبه حاکمیت هشدارمی دهند:«سرکوب پایان راه نیست، مقاومت زندگی است!»  

دوشنبه۹ دی۱۳۹۸برابر۳۰دسامبر۲۰۱۹

درج نوشته ها، مقالات و مصاحبه‌ها، از کنشگران سیاسی، فکری، فلسفی صرفا جهت تعامل، شفافیت و برخورد چالشی با مباحث می‌باشد و لزوما بازتاب دهنده‌ی دیدگاه‌های سایت ایران آزاد نیست.


ارسال نقد

نظر شما