مردم جنایتکاران را از کردە خود پشیمان خواهند کرد

ایران نقد

با گذشت سە هفتە از خیزش سراسری مردم علیە گران شدن بنزین و تلاش برای سرکوب آن توسط جنایتکاران حاکم خیزشی کە بدنبال آن شکل گرفت همچنان در اشکال مختلف و متنوع ادامە دارد.

موجی از اعتراضات سندیکاها و تشکلهای کارگری، نویسندگان، هنرمندان، روزنامە نگاران، خانوادە های جانباختگان و بازداشت شدگان کە بواسطە خیزش آبان و در ادامە و حمایت از آن شروع شد با وجود گذشت زمان پرخروش تر شدە است.

سرکوب فاشیستی تظاهرکنندگان بە ستوە آمدە از سیاستهای فقر زا و فلاکت آور حکومت دزد و فاسد و نالایق، نە تنها آنطور کە انتظار سران ارشد حکومت درماندە بود موجب هراس و سکوت و تسلیم مردم نشدە، بلکە با موجی از اعتراضات مردمی روبە رو شدە و مایە هراس سران و وابستگان خود حکومت شدە است.

خیزش آبان پوشالی بودن اقتدار دستگاە سرکوب و نهادهای نظامی را کە تکیە گاە اصلی خامنەای و رژیم در داخل و خارج هستند در مصاف با نیروی مردم بە روشنی در معرض دید همگان قرار داد و مردم دانستند کە نیروهای سرکوب رژیم در برابر خیزش های مردمی تا چە اندازە درماندە و ناتوان هستند. یکی از باخت های مهم رژیم در مصاف با خیزش تودەای آبان فرو ریختن اقتدار دستگاە سرکوب آن بودە است.

بە نظر می رسد حتا خود خامنەای کە نقش اصلی را در گران گردن بنزین و اجرای آن، و هم در سرکوب بربرمنشانە مردم معترض داشتە است نیز متوجە قضیە شدە و سعی دارد بدون آنکە بە روی خودش بیاورد، با انجام اقداماتی از دامنە خشم و اعتراضات مردم نسبت بە خودش و سرداران جنایتکارش بکاهد.

او و طرفداران محافظە کارش پس از آنکە در یک تلاش ناموفق نتوانست تمامی تقصیر گران کردن بنزین را بە گردن روحانی و طرفدارانش بیندازند، حالا با شعار “رافت اسلامی” با تظاهرکنندگان بە میدان آمدە تا با تقسیم معترضین بە ناراضی و عوامل “بیگانە و اغتشاشگر” بین مردم تفرقە ایجاد کند و از دست رفتن مشروعیت و پایگاە رژیم شان را کە در این خیزش برملاتر شد انکار کند تا بلکە از این طریق آب رفتە را بە جوی برگرداند.
در همین رابطە روز گذشتە خامنەای بە نامەای کە توسط شمخانی در خصوص برخورد با قربانیان جنایت دهشتناک خیزش آبان تهیە شدە بود پاسخ مثبت داد و از این سردار سوپر میلیادر و فاسد خود خواست کە با بازداشت شدگان کە “اغتشاشگر و عامل بیگانە” نیستند با رفعت اسلامی رفتار کنند و بە کسانی کە بیگناە کشتە شدەاند “دیە” پرداخت کند. او وقتی این پاسخ را برای شمخانی می نوشت گویا از یاد بردە بود کە چگونە فرمان کشتار مردم را در آغاز صادر کردە بود و چگونە، عوامل این کشتار را مورد حمایت قرار داد.

این «رافت اسلامی» نا خواستە و بی موقع هیچ دلیل دیگری بجر ادامە اعتراضات و مخالفت مردم با وی و رژیم اش پس از سرکوب خیزش و هراس از آن ندارد. از مکث روی محتوای ” نامە” شمخانی و پاسخ خامنەای بە آن ادعاهای خامنەای، روحانی و سایر مسئولین ارشد رژیم در مورد اغتشاشگر خواندان و منتسب کردن تظاهر کنندگان بە “بیگانگان و دشمنان” خارجی را سست و کشتار مردم بیگناە بە دستور خامنەای را کە نام دیگری جز فرمان کشتار مردم نمی توان بر آن نهاد تائید می کند.

بر خلاف ادعاهای دروغ خامنەای و روحانی،کە تظاهر کنندگان را «عوامل دشمن و آشوبگر» می‌خوانند، بسیاری از کشتە شدگان فرزندان خانوادە هایی بودند کە در جنگ ایران و عراق کشتە و یا معلول شدە بودند و با هیچ تزویری نمی شد آنها را عامل بیگانە خواند. بقیە جان باختگانی کە اسامی و اطلاعاتی در مورد وضعیت اجتماعی شان منتشر شدە را هم بە هیچ وجە نمی شود منتسب بە بیگانگان و یا عامل دشمنان خواند و کسی هم این لاطائلات خامنەای و دیگر عامران دستگاە سرکوب را نمی پذیرد. آنها البتە دشمن رژیم خامنەای بودەاند کە علیە آن تظاهرات و شعار دادەاند، ولی عامل دشمن خارجی هرگز! به همین جهت کشتار آنها بە بهانە هایی کە می آورند، نە قابل توجیە است و نە با پرداخت دیە و دلجویی از خانوادە های آنها، مردم از تقصیر رژیم خواهند گذشت. خواست مردم برکناری و محاکمە عوامل و عامران این جنایت از صدر تا ذیل و مجازات هر یک از آنان متناسب با نقشی است کە در این جنایت داشتە اند. در این میان اگر خامنەای و روحانی بە دنبال محاکمە اغتشاشگر هستند و دنبال آنان می گردند، باید بجای وادار کردن زندانیان بیگناە بە اعتراف هایی کە بە زور شکنجە گرفتە شدە و نمایش مشمئز کنندە آنها در تلویزیون تحت مدیریت عوامل جنایتکاران حاکم، سراغ آنها را از طائف، سردار نقدی و دیگر سرداران سپاە بگیرند و آنها را محاکمە کنند. روحانی ابلە و دروغگو و وزیر کشور ابلە تر از خودش کە بە شکنجە گران خط می دهند با شوهای تلویزیونی دروغ هایی را کە آنها بخورد مردم نتوانستەاند بدهند، بخورد مردم بدهند، دارند ماهیت واقعی خودشان را برای مردم رو می کنند!

مردم در هر صورت جنایتکاران را از کردە خود پشیمان خواهند کرد

واسطە گری سردار معروفی مانند شمخانی کە در غارتگری خود و خانوادەاش گوی سبقت را از سایر سرداران سپاە ربودە است، و گفتە می شود مالک دە ها شرکت پر سود خصوصی و خانە های چند صد میلیاردی ست ناشی از تضادی است کە بین گرسنگان شرکت کنندە در خیزش و سرمایە داری بوروکراتیک نظامی و متحدین شان وجود دارد. انگیزە اصلی این سرکوب و همچنین نمایش “رفعت اسلامی” پس از ناکامی سرکوب و واسطە گری ظاهری شمخانی کە یکی از بارزترین نمادهای بورژوازی فاسد و سرکوبگر نظامی است، را بایستی در این واقعیت جستجو کرد! حال کە سرکوب بە هدف اش نرسیدە، لازم است طور دیگری از سرمایە های بە غارت بردە شدە توسط سرداران، با دلجویی موقت از خانوادە قربانیان هراست کرد! تیری کە بعید است بە هدف بخورد. چرا کە همە مردم مانند امثال شمخانی نیستند کە خون فرزندان و عزیزان شان را با پول مبادلە کنند. گستردگی جنبش نیز تاثیر این تلاشهای فریبکارانە را بی اثر می کند.

انگیزە دخالتهای ماجراجویانە سرداران سپاە در کشورهای منطقە نیز کە اینک پس از صرف هزینەهای سرسام آور از درآمد کشور و قربانی نمودن هزاران نفر از مردم در آنها بواسطە اثر مخالفت مردم در عراق و لبنان بە بن بست رسیدە است مقصودی جز بسط سلطە حوزە کسب سود و قرار گرفتن نتایج آن در خدمت تسلط بیشتر نظامیان بر امور دولتی و اقتصادی و اختصاص سهم شیر از ثروتها و درآمدهای کشور بە خود آنها نیست. هم از این رو هر دو رویکرد داخلی و خارجی سپاهیان علیە منافع و مصالح مردم ایران و کشورهایی است کە رژیم و پاسداران در آنها دخالت می کنند. ماهیت این نوع دخالتها گذشتە از اینکە چە بهانە هایی برایشان بتراشند، با دخالتهای امریکا و دیگر کشورهای سلطەگر یکی است.

اینها بر خلاف آنچە ادعا می کنند، دغدغە اصلی هیچ کدام شان، بە خطر افتادن دین و ایمان دینی، استقلال کشورشان و مردم و غیرە نیست. دخالتهای اینان در کشورهای همسایە و نزدیک نیز بە دلیل هیچ کدام از اینها نیست. روزگاری نە چندان دور دخالت در عراق بە بهانە حفظ استقلال کشور از خطر داعش صورت می گرفت، امروز دیگر نە گروە داعش بلکە اکثریت جمعیت عراق است کە بخاطر این دخالتها با ایران و بواقع با حکومت بە مخالفت برجاستەاند. این جماعت پلید برای حفظ ثروت و سودشان است کە بە هر جنایتی دست می زنند. زمانی با سرکوب و کشتار و زمان دیگری با حیلە و ترفندهای دیگر. لذا در موقع لازم برای حفظ ثروت و سود و موقعیت شان حتا حاضرند با دشمنان خارجی ادعایی شان کنار بیایند و با آنها شریک هم بشوند، ولی با ملت خود نە! بهمین جهت اگر بە همین زودی ها با ترامپ وارد مذاکرە شدند و بە همە خواستهای او تن در دادند، نبایستی تعجب کرد! رژیمی کە بە مردم اش اتکا نداشتە باشد مجبور است دیر یا زود با تکیە بر یک کشور خارجی خود را حفظ کند و البتە این هم نمی تواند دوام زیادی بیاورد. تجربە ی رضا شاە و محمد رضا شاە گواهی است! اینها تجربە های تاریخی مردم ایران هستند کە انتخاب ما ایرانیان برای ایجاد نظامی دمکراتیک و مردمی و عادلانە را آسانتر می کند. ماندن در جمهوری اسلامی و بازگشت بە نظام سلطنتی هر دو جا ماندن از تاریخ و زمانە است. آیندە را ببینیم و مبارزات مردم را سعی کنیم در جهت ایجاد سیستمی سوق دهیم کە با روح و نیاز زمانە و مردم سازگار باشد و بتواند نیازهای انسان امروزی را تا حد ممکن بر آوردە سازد و از زمانە جا نماند. کشور ما همە ظرفیت های لازم برای ایجاد و ساختن چنین نظام و آیندەای را دارد.

درج نوشته ها، مقالات و مصاحبه‌ها، از کنشگران سیاسی، فکری، فلسفی صرفا جهت تعامل، شفافیت و برخورد چالشی با مباحث می‌باشد و لزوما بازتاب دهنده‌ی دیدگاه‌های سایت ایران آزاد نیست.


ارسال نقد

نظر شما