مجمع عمومی بزرگ کارگران اعتصابی نفت در استان چهارمحال و بختیاری به ادامه ی اعتصاب رای داد

ایران خبر

روز یکشنبه دهم مردادماه کارگران پروژه‌های نفتی و صنعتگران ساکن استان چهارمحال و بختیاری با برگزاری مجمع عمومی بزرگ کارگری در شهرستان هفشجان از تداوم اعتصاب حمایت کردند و اعلام نمودند که تا تحقق مطالباتشان ایستادگی خواهند کرد.

به گزارش اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت‌کننده که همگی از کارگران پروژه‌ای مراکز مختلف بودند درباره مشکلات کاری و مطالبات بر حق خود سخنرانی کردند.

فراخوان برگزاری این گردهمایی کارگری از چند روز پیشتر در میان کارگران اعلام شده بود.

اعتصاب گسترده ی کارگران پروژه ای نفت علیرغم بازگشت به کار تعدادی از آن ها و پذیرفته شدن شرایطشان در چند کارگاه جداگانه کماکان ادامه دارد. شورای سازماندهی اعتراضات در آخرین رهنمودهای خود تاکید کرده است کارگران باید برای آن که بتوانند به طور جمعی در مورد سرنوشت اعتصاب تصمیم بگیرند و در مورد چگونگی بازگشت به کار با کارفرمایان مذاکره کنند، باید در هر کارگاه نمایندگان خود را انتخاب کنند.

کارگران اعتصابی تا کنون چندین مجمع عمومی در نقاط مختلف تشکیل داده و در مورد ادامه ی اعتصاب تصمیم گرفته اند. مجمع عمومی کارگران پروژه های نفتی و صنعتگران استان چهار محال و بختیاری یکی از بزرگترین مجامع کارگری بوده است که در این دوره تشکیل شده است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای نفت و گاز و پتروشیمی در گزارشی در باره ی این مجمع عمومی در کانال تگرامی خود منتشر کرده ، نوشته است:

روز ١٠ مرداد بنا با فراخوان قبلی کارگران پروژه‌های نفتی و صنعتگران ساکن استان چهارمحال و بختیاری با برگزاری مجمع عمومی خود در شهرستان هفشجان بر تداوم اعتصاب تا رسیدن به خواستهایشان تاکید کردند. بدین ترتیب این کارگران مخالفت قاطع خود را به نظرخواهی سردمداران گروه مدیریت پایپینگ مبنی بر پایان اعتصاب آنهم در حالیکه خواستهای آنها پاسخی نگرفته است، اعلام کردند.

در این مجمع عمومی شرکت‌کنندگان که از کارگران پروژه‌ای مراکز مختلف بودند درباره مشکلات کاری و مطالبات بر حق خود سخن گفتند و بر روی خواستهایشان تاکید کردند. برگزاری مجمع عمومی توسط کارگران پروژه ای در هفشجان یک پیشروی بزرگ در اعتصاب کارگران پیمانی نفت و یک الگوی برای این کارگران در سطح سراسری است. مجمع عمومی کارگران مکانی برای تصمیم گیری جمعی، انتخاب نمایندگان واقعی کارگری، به اجماع رسیدن بر سر خواستها و مطالبات و متحد شدن حول آنهاست. مجمع عمومی کارگران پیمانی نفت ساکن استان چهارمحال و بختیاری نشانگر عملی بودن ایجاد آن در همه جاست.


ارسال نقد

نظر شما