شمشیر بران قوه قضائیه برای سربریدن صدای اعتراض کارگران

ایران نقد

روز جهانی کارگر امسال توانست بیش از پیش چهره مدافعان سرمایه را به نمایش بگذارد
روزی که کارگران بیش از صد سال است در دنیا و همه کشورها به خیابان می آیند و دردهایشان را فریاد میزنند و خواهان زندگی برابر برای انسان‌ها میشوند.
اما در ایران مسئولین و دولتمردان و دستگاه قضا حتی از تحمل شنیدن درد عاجز هستند چه رسد به درمان درد.
نزدیک به سه ماه از روز جهانی کارگر امسال میگذرد اما کماکان تیتر هر روزه اخبار ، ادامه بازداشت و احضار و صدور احکام دادگاه برای شرکت کنندگان در این تجمع است. کارگرانی که از سر درد بی حد تحمیل شده به زندگی شان از طرف دستگاههای مربوطه دولتی، این روز را مناسب دیدند و در جلوی به اصطلاح خانه ملت تجمع آرامی را برگزار کردند.

سه شمشیر بران قوه قضائیه برای سربریدن صدای اعتراض کارگران کماکان افراشته است و کارگران بیشتری را به تیغ میکشد
شمشیر اول :اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور
شمشیر دوم: اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی
شمشیر سوم: اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی

اتهاماتی که میتوانند طبق قانون سالها محکوم به آن را از زندگی ساقط کنند و به زندان بیاندازند.
اتهاماتی که برای اکثر کارگران معترض بکارگرفته میشود تا بتوانند گلوی آنان را بیشتر فشار دهند تا جرات بیان درد را از آنان بگیرند.
آیا شما مسئولین در جلسات تصمیم گیری برای کشور در همه ارگانها به این جرایم متهم نیستید؟!
شما که با تصمیمات ضدکارگری تان زندگی و امنیت را برای ۹۹ درصد جامعه به جهنم تبدیل کرده اید.
شما که با مصوباتتان سیاهی را برای سفره ها و سرنوشت تک تک اعضای خانواده های ما به بار آورده اید.
آیا دستمزد سالانه را شما تصویب نمی کنید که خفت از آن میبارد؟!
آیا قیمت گوشت ، لبنیات، میوه، مسکن، ماشین، درمان،آموزش و… را شما تعیین نمی کنید که یکی یکی از زندگی اکثریت کارگران در حال حذف شدن هستند و کشف آمار کودکان دچار سؤتعذیه دستاورد تصمیمات اقتصادی اتان میشود؟!
آیا شما شرکتها را با واگذاری و خصوصی سازی و رانت خواری به ورشکستگی نکشانده اید که عوارض آن همچون خانه خرابی و بیکاری و بی افقی زندگی جوانان و …مستقیما خانواده های اکثریت مزدبگیر جامعه را به خطر انداخته است؟!
آیا شما با رشد شرکتهای پیمانکاری و واگذاری آنان به نورچشمی هایتان سعی در ارزان تر و بی حقوق تر کردن کارگران سراسر کشور نکردید؟!
آیا با رشد قرارداد موقت بگونه ایی که ۹۷ درصد کارگران شاغل را دربرمی گیرد
سعی در نابودی و بی حقوقی آینده این انسانها نکردید؟!
آیا با فرش قرمز پهن کردن برای جذب سرمایه گذاران، مناطق ویژه اقتصادی را برای به بردگی کشاندن و دررفتن از حمایتهای ناچیز قانون از کارگران ایجاد نکردید ؟!
و هزاران سیاست و تصمیم دیگر که در طی این سالها زندگی و امنیت و آرامش و آسایش اکثریت خانواده های مزدبگیران را نه تنها به خطر انداخته بلکه به نابودی کشانده است.
اکنون بگوئید شما متهم به اجتماع و تبانی بر علیه امنیت داخلی میلیونها خانواده در کشور هستید یا ما؟!
شما با تحمیل چنین شرایطی به زندگی کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی ایجاد کرده اید یا ما؟!
ما فقط جرأت کرده ایم زبان به ابراز دردهایی باز کنیم که مسبب ایجاد آن شما هستید.
ما مجرم ایجاد درد نیستیم.
خود دردمندانی هستیم که تحمل ادامه این درد را نداریم.

پروین محمدی


ارسال نقد

نظر شما