شجاعت را ارج بگذاریم

ایران نقد

به نام مردان زندانی
به نام زنان تبعیدی
به نام همه یاران ما
که گردن ننهادن به ظلمت را
به شهادت و قتل آمده اند
پل الوآر ترجمه احمد شاملو

تسلیم به ارعاب، آزادی به ارمغان نمی آورد. این شجاعت است که دیوار ترس و فرومایگی را در هم می‌شکند و خودکامگان را می‌ترساند و به تردید وامی‌دارد.
در سرزمینی که خودکامگان خونریز میدان داری می‌کنند هیچ فضیلتی بلند مرتبه‌تر از شجاعت در گفتار و کردار نیست. خودکامگان بر ترس و تسلیم سوارند. دل‌های مشتعل از شجاعت و زبان‌های سرخ و فاش‌گوی سربه‌داران، هیبت دیکتاتورها را درهم می‌شکند و در فضای ظلمت و یاس، نور امید می‌افشاند.
در این لحظات ظلمانی تاریخ ایران که روحانیت شیعه با احیای بت‌پرستی تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه رای و اراده ۸۰ میلیون ایرانی را به نفع خود مصادره کرده و نه فقط ایران و منافع ملی آن بلکه دین و آئین محمد بن عبدالله را هم بازیچه قدرت پرستی خود قرار داده و مدعیست که رای بت اعظم به تنهایی از رای ۸۰ میلیون ایرانی بالاتر است، اعلام بی کفایتی خامنه‌ای و طرح استعفای وی اقدام شجاعانه و به جائی است. طرح استعفای خامنه‌ای و گماشتگان او حرف دل مردم است. شایسته است که همه ما ایرانیان آزادی‌خواه و میهن‌پرست صرف نظر از تفاوت نگرش‌ها و تحلیل‌ها و اختلاف‌هایمان از این چهارده ایرانی از خود گذشته دفاع کنیم و بدین وسیله به شجاعت که فضیلت ضروری زمانه ما است ارج نهیم.
تا این لحظه پاسخ رژیم به این بیانیه مثل همیشه ارعاب و زندان بوده است. پشتیبانی گسترده از این شهروندان شجاع حداقل کاری است که از هر ایرانی آزادیخواه و میهن پرست انتظار می رود. بدون فداکاری آنان که در راه آزادی جان بازی می کنند و بدون پشتیبانی مردم از آنان، بنای خودکامگی فرو نخواهد ریخت.


ارسال نقد

نظر شما