سرکوب های فاشیستی و تبلیغات گوبلزی دیگر کسی را نمی ترسانند!

ایران خبر نقد

صادق کار

در گزارشی خبر جان باختن یک دختر نوجوان ١٢ سالە بر اثر ضرب و شتم ماموران مزدو و متحجر گشت ارشاد بە تصویر کشیدە شدە کە مشاهدە آن خون هر انسان متمدن و آزادەای را از آن همە وحشیگری کە علیە این کودک اعمال شد بە جوش می آورد و قلبهای کسانیکە این گزارش را دیدەاند را بە درد می آورد. این همە وحشیگیری و سنگدلی از طرف یک اقلیت بیداگر کمتر از ١٠ درصد از جمعیت کشور براستی تنها با رفتار گشتاپو قابل قیاس است. صحنە های کم و بیش مشابە از رفتار با زنان آزادە، جسور و حق طلب و حق بە جانب کە بی توجە بە گشت های ضد انسانی ارشاد بە خیابان آمدە، روسری از سر برداشتە و مخالفت شان با حجاب اجباری و این جماعت مزدور ریاکار و شارلاتان را نشان دادە و می دهند کم نبودە. بسیاری از مردم بە رغم وارونە گری و سانسور شدید حقایق توسط صدا و سیمای رژیم و دیگر اجزا دستگاە پروپاگاندای گوبلزی آن بە یوم وجود رسانە های اجتماعی فیلم هایی از رفتار گشت ارشاد با زنان و دختران را مشاهدە کردەاند. از آن مادری کە بە آب و آتش زد تا مانع اسارت دختر بیمار و جوان اش شود و دختر آن پاسدار در اتوبوس کە بە یک زن آزادە و روشنفکر بخاطر اسلامی ندانستن روسری وی گیر داد تا خودی نشان دهد تا کشتن دلخراش کودک ١٢ سالە را خیلی از مردم دیدەاند و یا وصف اش را شنیدەاند. در این بین معلوم نیست چە کسی وظیفە ارشاد نیمی از جمعیت کشور را بە این سردار زادە و امثالهم سپردەاند کە بە خودشان اجازە می دهند این چنین بر حقوق انسانی شهروند دیگری هجوم ببرنند و ساعاتی بعد هم بروند این زن آزادە را بە زندان ببرنند بلکە در آنجا بتوانند وی را ارشاد کنند. چند نفر در این دو سە هفتە کە این گشتها را با دستور رئیس جمهور ضد جمهور برای ارشاد اسلامی بە جان زنان انداختەاند بازداشت و روانە شکنجە خانە های فقاهتی کردەاند آمار کاملی در دست نیست، ولی همە می دانند کە عدە زیادی از زنان آزادە را در خیابان و حتی در خانە هایشان بازداشت کردە و برای ارشاد و هدایت با خود بردەاند. اما وسعت سرکوبها محدود بە یورش بە زنان آزادە ای کە نمی خواهند زیر بار افکار پوسیدە قرون وسطایی روحانیون حاکم بروند و جانانە در مقابل آنها مبارزە کردە و می کنند نیست. بگیر و ببندد های فاشیستی گروە های اجتماعی وسیعی را در بر می گیرد. طی دو سە ماە اخیر صدها نفر از مبارزان سیاسی، کارگر، معلم، نویسندە، فعال مدافع محیط زیست، روزنامە نگار، کارگردان و هنرمند سینما، دکاندار، کشاورز، دامدار، کامیوندار، معترض بە سیاستها و رفتار صاحبان قدرت بازداشت کردەاند. زندانی کردن مادران تعدادی از جان باختگان خیزشهای مردمی دی و آبان نمونە دیگری از این دست هستند.

یعنی در واقع رژیم با همە گروەهای اجتماعی خود را درگیر نمودە است. سبب و علت اش هم روشن است رژیم فقط در کشاندن مردم پای صندوق های رای گیری شکست نخوردە است، در هم جا شکست خوردە است. مهمتر از همە کنترل خیابان و مردم را از دست دادە است. امروزە دیگر تنها نخبگان سیاسی و روشنفکران و فعالان اجتماعی نیستند کە رژیم روزگاری عمدتا با آنان طرف بود و می توانست آنها را بە بند بکشد و بە قتل برساند و سر بە نیست شان بکند. با تودە مردم از هر گروە و تفکر اجتماعی و سیاسی مواجە است. همە این ها را نە هیچ رژیمی می تواند بە زندان بیندازد و نە وادار بە تسلیم و تمکین نماید. کنش ها و واکنشهایی کە در همین چند هفتە گشت ارشاد انجام گرفت نشان داد تا چە اندازە و با چە سرعتی افکار عمومی علیە رژیم عمل کردە است و ریزش در تە ماندە پایگاە اجتماعی رژیم با چە سرعتی در جریان است. برای نمونە میتوان بە مخالفت علنی عدەای از زنان محجبە با حجاب اجباری و گشت ارشاد مخالفت، برخی از آیت الە، حجت الاسلام ها و آخوندهای حکومتی اشارە داشت کە علنا بە شکلهای مختلف از آن فاصلە گرفتند. خیلی از رسانەها تا حدی کە سانسور امکان می داد با این حرکت بە زبانها و دلایل مختلف مخالفت کردند. رژیم در برخورد با همە این معضلات با سرکوب و زورگویی و دادن وعدە بهشت در آخرت و فحش و ناسزا گویی رفتار کرد. سرکوب خشن و وحشیانە چند روز پیش جانبازان دوران جنگ کە آنان نیز جز قربانیان سیاستهای اقتصادی رژیم محسوب می شوند قرینە دیگر است از ریزش پایگاە اجتماعی رژیم. چندی پیشتر برخورد خشن تری با گروە خیریە امام علی شد کە علت اصلی سرکوب این گروە جدا کردن حساب خود از رژیم و بقول یکی از آنان رفتار مستکبرانە حکومت با مردم بود. رژیم بی پایگاە شدە است. با این اوصاف اما رسانە های همچون کیهان همشهری، جوان وتسنیم و غیرە کە توسط جریان حاکم و با بودجە کشور ادارە و منتشر می شوند، مدعی می شوند کە رژیم و سیاست های آن از جملە اجباری بودن حجاب و سرکوب از حمایت اکثریت مردم برخوردار است و مردم حق ندارند با هیچ یک از اعمال رژیم اعتراض کنند و بعضا مبارزە با حجاب اجباری را کار خارجی ها اعلام می کنند. واضح است کە مواضع این رسانە ها و تبلیغات گوبلزی شان بە شوراندن مردم علیە رژیم کمک می کند. از هم اکنون پیداست کە زنان آزادە و شجاع با مقاومت و مبارزە سلحشورانە و مترقی خود علیە حجاب اجباری توانستند فضای جامعە را در اختیار بگیرند، مردم زیادی را با خود همراە کنند و در همین چند هفتە پیشرفت زیادی بە دست آورند. بازندە این نبرد اما نیروهای حکومتی هستند کە با وجود دراختیار داشتن دادن امکانات متعدد مالی، امنیتی و تبلیغاتی و زدن انوع اتهامات سخیف و مستهجن بە مخالفان حجاب اجباری نتوانستند امیال ارتجاعی خود را پێش ببرنند

حجاب اجباری مسئلەای نیست کە کسی بتواند برای مدت زیادی آن را بە زنان آزادە و مبارز ایران تحمیل نمایند. در این مبارزە البتە اکثریت مردم و نیروهای دمکراتیک زنان کشور را تنها نگذاشتە و نخواهند گذاشت. این هم حقیقت ندارد کە اکثریت زنان محجبە مخالف آزادی حجاب هستند. در گذشتە کە حجاب اجباری نشدە بود زنان با حجاب با بە اصطلاح زنان بی حجاب در کشور ما در کنار هم کار و زندگی می کردند و خصومتی بر سر پوشش میان آنان وجود نداشت. حجاب داشت بتدریج از بین می رفت و مادران بسیاری از ما حجاب داشتند ولی خواهرا نمان بی حجاب بودند. این اختلافات کاذب را کسانی کە بقای خود را در تفرقە مردم می جویند راە می اندازند و اکثرشان هدف های دیگری از آنچە را می گویند دنبال می کنند. حجاب فقط بخاطر بە خاطر پوشش نیست کە مطرح می شود در عین حال یک ابزار اعمال تبعیض علیە زنان در زمینە های مختلف هم هست. با گسترش سواد و علم این مسائل هم با مبارزە حل خواهند شد. اگر نگوییم عمر حجاب ولی قطعا می توان گفت حجاب اجباری در حال امام است. کسانی کە بە هر دلیل از حجاب اجباری دفاع می کنند، مخالف آزادی و برابری همە انسانها هستند.


ارسال نقد

نظر شما