دو ماه اعتصاب؛ آخرین وضعت کارگران پروژه ای نفت

ایران خبر

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای در گزارشی پیرامون اعتصاب در صنایع نفت تاکید کرده است: تا همین جا ما با اعتصابمان قدم های بزرگی به جلو برداشته ایم. و عملا عرصه را بر پیمانکاران تنگ کرده ایم. خصوصا وقتی در جایی چون هفشجان همکاران ما مجمع عمومی تشکیل میدهند و نمایندگان خود را برای بستن قرارداد جمعی انتخاب کردند و یا در ایذه همکاران اعتصابی مجمع عمومی تشکیل میدهد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای نفت، گزارشی از دو ماه اعتصاب در واحدهای اعتصابی منتشر کرده است. در این گزارش که روز سه شنبه منتشر شده آمده است:

در چند هفته اخیر زیر فشار اعتصاب ما و بخاطر خوابیدن کار ها پیمانکاران تماسهایشان را با همکاران اعتصابی هر روز بیشتر کرده و با عقب نشینی هایی از سوی آنان، بخشی از کارگران اعتصابی به سر کار بازگشته اند. ازجمله آخرین خبرها حاکی از بازگشت به کار بخشی از همکاران ما به کار در پتروپالایش کنگان است. در این بازگشت به کارها بیست روز کار و ده روز مرخصی در بسیاری جاها مورد قبول پیمانکاران قرار گرفته است و خود زمینه ای شده است که در جاهایی هم که این مطالبه پذیرفته نشده، به زودی مجبور به قبول آن شوند.

خواست اساسی دیگر ما افزایش سطح حقوق ها بود. در اوایل بازگشت به کار همکاران اعتصابی بیشتر توافقات با افزایش دو برابری دستمزدها بود. اما بعد توافقات بر اساس قبول درجه معینی از افزایش مزد صورت گرفت. بدین ترتیب می توان گفت که همه کارگران اعتصابی که بر سر کار برگشته اند درصدی افزایش حقوق داشته اند. همه می دانیم که مراکز نفتی گسترده و پراکنده است و شرکت های پیمانکاری بسیار، اما نکته مسلم اینست که تا همین جا همین عقب نشینی ها نتیجه بارز قدرت اعتصاب ما کارگران بوده است. بویژه در حال حاضر هنوز بیش از ۶۰ درصد جوشکاران که جایگاه مهمی در کار پروژه های نفتی دارند، سر کار بازنگشته و بر افزایش دستمزدهای خود بر اساس مطالباتی که داشته اند، بیست روز کار و ده روز مرخصی تاکید دارند. و وقتی در مراکزی پیمانکاران به دو برابر شدن دستمزدها تن دادند این پیشروی همانطور که شورای سازماندهی تاکید کرد مبنایی برای توافقات سراسری شده است.
نکته اینجاست که ادامه اعتصاب این بخش از جوشکاران و در عین حال ادامه اعتراضات در محل توسط همان بخش از کارگرانی که سر کار بازگشته اند با خواست هایی چون پرداخت طلب ها، بهبود جدی وضع کمپها و کیفیت غذا و واکسیناسیون رایگان و گذاشتن ماسک و مواد ضد عفونی کننده در اختیار همه کارگران، همچنان فشار سنگینی بر روی پیمانکاران است.

بدین ترتیب تا همین جا ما با اعتصابمان قدم های بزرگی به جلو برداشته ایم. و عملا عرصه را بر پیمانکاران تنگ کرده ایم. خصوصا وقتی در جایی چون هفشجان همکاران ما مجمع عمومی تشکیل میدهند و نمایندگان خود را برای بستن قرارداد جمعی انتخاب کردند و یا در ایذه همکاران اعتصابی مجمع عمومی تشکیل میدهد و فراخوان به تجمع در مقابل فرمانداری داده و تجمع میکنند، عملا زنگ پایان قلدری پیمانکاری و لغو قوانین ویژه اقتصادی زده شده است و این حرکتی است که آغاز شده و ادامه آنرا در ایذه مشاهده کردیم. اینها همه دستاوردهای ما کارگران اعتصابی نفت در بیش از دو ماه اعتصابمان است. با اتکاء به اینها با قدرت بیشتری می توانیم اعتراضمان را به پیش ببریم. و باید بگوییم اعتصاب در میان بخشی از همکاران و اعتراض در میان همه بخش های کارگران در نفت ادامه دارد و ما همه همچنان بر روی خواست های خود مصر هستیم.


ارسال نقد

نظر شما