درباره‌ی بنیان‌ها و ساز و برگ‌های دولت در «جنوب جهانی» با نگاهی به خیزش‌های توده‌ای فرودستان

ایران کتاب نقد

امین حضوری

هنوز از خیزش‌های توده‌ای در مصر، الجزایر و سودان مدتی نگذشته بود که خیزش‌های جدید در پهنه‌ی «جنوب جهانی*» پدیدار شدند. اکوادر، هائیتی، شیلی، عراق، لبنان، ایران و کلمبیا. انکشاف سریع رویدادهای اخیر و هم‌زمانی و توازی آن‌ها به تنهایی بر این واقعیت گواهی می‌دهد که تحولات تاریخ‌ساز جهانی چنان سرعت و شتابی یافته‌اند که حتی مجالی برای دنبال کردن خط سیر دقیق آن‌ها نیست؛ چه رسد به فهم و ارزیابی جامع آن‌ها یا فرضا تدارک تلاشی برای دخالت‌گری در ‌آن‌ها. تو گویی پویش تاریخ بشری بیش از همیشه محدودیت‌های فهم و عمل ما را به ریشخند می‌گیرد.

توضیح*:‌ The Global South – اصطلاحی برای اشاره به کشورهای در حال توسعه و بدیلی برای اصطلاح مسئله‌دار «جهان سوم»

۶۰ صفحه


ارسال نقد

نظر شما