به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا

ایران نقد

جمهوری اسلامی برای خواباندن خیزش مردم به ماجراجویی های بین المللی نیاز دارد. کشته شدن قاسم سلیمانی با حمله پهبادهای امریکایی در بغداد، در شرایطی صورت گرفت که رویارویی مردم ایران با این رژیم جهنمی خصلت سراسری پیدا کرده و در اوج بی سابقه ای است. آنها برای خواباندن خیزش آبان چنان سلاخی وحشیانه ای به راه انداختند که هنوز جرأت نمی کنند شمار فرزندان به خاک افتاده سرزمین مصیبت دیده ما را اعلام کنند. جمهوری اسلامی در شرایطی برای مرگ قاسم سلیمانی عزای عمومی اعلام کرده که حتی حق ساده عزاداری خانواده های داغدار ما برای عزیزان شان را با تمام نیرو لگدمال می کند و برای خواباندن خیزش مردم ، نزدیک به ده هزار نفر از ما را اسیر گرفته که هم اکنون در زندان های آن چنانی زیر بازجویی و شکنجه اند.

در چنین شرایطی ، ارزیابی ما در باره کشته شدن قاسم سلیمانی توسط امریکا ، باید کاملاً خونسردانه و حساب شده باشد و اساساً با توجه به اثرات آن روی رویارویی سراسری مردم ایران با جمهوری اسلامی. در بستر چنین رویارویی بزرگ و سرنوشت سازی ، غلتیدن به واکنش های احساسی ، بی توجهی به منطق بی رحم این رویارویی است.
پیآمدهای این حادثه در سطوح مختلف هنوز قابل پیش بینی نیست ، ولی چند چیز از همین حالا روشن است:

یک – احتمال جنگ تمام عیار میان جمهوری اسلامی و امریکا بسیار بعید است، به دلیل این که هیچ یک از دو طرف خواهان چنین جنگی نیستند؛ ترامپ و غالب رهبران امریکا نیازی به آن نمی‌بینند و آن را برای منافع امریکا زیانبار می دانند و جمهوری اسلامی می داند که توان وارد شدن به چنین جنگی را ندارد.

دو – احتمال رویارویی های نظامی محدود میان دو طرف بسیار بالاست، به دلیل این که جمهوری اسلامی در مقابل چنین ضربه ای نمی تواند به اقدامی تلافی جویانه دست نزند و گرنه گرفتار فروپاشی داخلی خواهد شد. اما همین رویارویی های نظامی محدود بسیار خطرناکند و می توانند به حوادثی کنترل ناپذیر از دو طرف بیانجامند.

سه – و مهم تر از همه ، اثرات این ماجرا بر شرایط زندگی و مبارزات مردم ایران، به ویژه در کوتاه مدت، بسیار زیانبار خواهد بود. تردیدی نباید داشت که رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی برای سرکوب حرکت های مردم و بگیر و ببندهای هرچه خشن تر و بی رحمانه تر فعالان سیاسی و سازمانگران حرکت های توده ای ، از این فرصت استقاده خواهند کرد. تردیدی نباید داشت که در همه زندان ها و شکنجه گاه های جمهوری ، فشار بر فعالان و مبارزان در بند به شدت افزایش خواهد یافت.

اقدام امریکا برای کشتن قاسم سلیمانی و ماجراجویی های اخیر جمهوری اسلامی در عراق، آن هم در اوج رویارویی های مردم ایران با استبداد فاسد حاکم ، یک بار دیگر نشان می دهد که منطق مبارزه برای آزادی و حاکمیت مردم با منطق جنگ و رویارویی میان دولت های ضدمردمی ، نه تنها همخوانی ندارد ، بلکه غالباً در تقابل با هم قرار می گیرد. ماجراجویی های جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و مناطق دیگر اساساً با هدف تحکیم استبداد فقاهتی و ادامه بی حقی مطلق مردم ایران صورت می گیرد و قلدری های امریکا در خاورمیانه و مناطق دیگر جهان نیز برای حفظ سلطه امپریالیستی آن ؛ و هر دو در تقابل با پیکارهای مردمان این کشورها برای رهایی از دیکتاتوری و بهره کشی و بی حقی قرار دارند.

فراموش نکنیم که خیزش سراسری کنونی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در پی مطالبات و مبارزات طولانی کارگران و زحمتکشان و تهیدستان و زنان و ملیت های زیر ستم و انبوه بی حقان و لگدمال شدگان این سرزمین شکل گرفته و با اراده و همبستگی خودِ این مردم می تواند به آزادی و دموکراسی و برابری و در یک کلام ، به حاکمیت خودِ این مردم بیانجامد. جمهوری اسلامی برای مقابله با این خیزش بزرگ مردم ایران و خواباندن آن است که به ماجراجویی های بین المللی نیاز دارد.


ارسال نقد

نظر شما