به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷

ایران تاریخ نقد

برگرفته از کتاب داغ آزادی

پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و فروپاشی رژیم پادشاهی ایران به دست مردم پاسخ به سؤالات زیر در دستور کار روز نهادها و
گروه های سیاسی شرکت کننده در انقلاب قرار می گیرد.

۱. آیا باید رهبری انقلاب توسط خمینی پذیرفته شود؟
۲. آیا مضمون و محتوای تضاد خمینی با دیکتاتوری شاه و آمریکا، انقلابی و با وجه بالنده تاریخ همراه وهمگام بوده است؟ آیا ضرب المثل «دشمنِ دشمن ما ، دوست ماست» هنوز به قوت خود باقی است؟
۳. آیا برتری کمی نیرو های خمینی و پیروانش در به دست گرفتن رهبری انقلاب ، نشانگر حقانیت تاریخی تکاملی این نیروها هم بوده است؟
۴. آیا اکثریت مردم و یا حتی اکثریت مطلق مردم (۹۸ درصد) دچار اشتباه تاریخی میشوند یا نه؟ نمونه های تاریخی چنین پدیده ای کدام است؟ حمایت اکثریت مطلق مردم از یک تفکر، برای بالنده نشان دادن آن تفکر کافی است؟
۵. آیا افراد و اشخاص و جریان های سیاسی که نفی دیکتاتوری شاه را قبول داشتند ولی نیروی برآمده از انقلاب را یک نوزاد سقط شده و ناقص الخلقه می دانستند و شعار « انقلاب مرد؛ زنده باد انقلاب» را سر می دادند، هنوز مورد نکوهش و سرزنش هستند؟
۶. آیا نهادها و سازمان های انقلابی برآمده از انقلاب باید در مقابل این رهبری سکوت کرده و یا اعلام مواضع آشکار نمایند؟
۷. کدام گروه یا حزب یا نهاد سیاسی به غیر از خمینی توانایی رهبری و سرکردگی پس از انقلاب را می تواند داشته باشد (و یا حداقل ادعای آن را)؟
۸. کدام طبقات و اقشار اجتماعی در ادامه انقلاب شریک بوده و یا احتمال حذف شدن دارند؟
۹. ماهیت طبقاتی انقلاب چیست و کدام طبقه، دست بالا را در آینده انقلاب خواهد داشت؟
۱۰ . رابطه حکومت جدید با جهان خارج چگونه خواهد بود؟
۱۱ . آیا ماشین دولتی در این انقلاب در هم شکسته می شود و یا تنها ترمیم ها و اصلاحاتی به نفع هیئت حاکمه جدید در آن به وجود می آید؟
۱۲ . سه خواسته ی اصلی توده های مردم در این انقلاب (استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی) چگونه باید تحقق یابد؟ (هر چند هیئت حاکمه شعار عدالت اجتماعی را با جمهوری اسلامی تعویض می نماید.
۱۳ . قانون اساسی بعدی چگونه باید باشد؟
۱۴ . مسئله قومیت های ملی و مذهبی چگونه باید حل شود؟
۱۵ . ماهیت این انقلاب چیست و ضد انقلاب در مقابل آن چه معنایی پیدا می کند؟

علاوه بر پرسش های فوق مسائل نظری و تئوریک انقلاب هم باید حل و فصل شود و به این مسائل پاسخ داده شود.

  1. این انقلاب کدام یک از تضادهای طبقاتی، اجتممماعی و فممرهنگی را می خواهد رفع کند و رفع این تضممادها بممه نفممع
    منافع طبقاتی کدام طبقه صورت می گیرد؟
  2. ساختار سیاسی حکومت بعدی چگونه است؟
  3. مسائل فرهنگی جامعه به چه شیوه ای می خواهد حل شود؟
  4. نحوه برخورد با مسائل هنری و هنرمندان چگونه خواهد بود؟
  5. نیروهای مسلح در آینده چگونه خواهد بود؟

ارسال نقد

نظر شما