بنزین را ٢٠٠ درصد گران کردید، دستمزدها را هم زیاد کنید!

ایران

سر انجام شایعاتی کە در چند ماە اخیر در مورد تصمیم دولت بە افزایش قیمت سوخت نقل محافل و مجالس بود و گاها هم از طرف بعضی مسئولین دولتی تکذیب می‌شد، درست از کار درآمد و در عصرپنچ شنبە ٢٣ آبان خبر افزایش بنزین در یک اطلاعیە چند خطێ تائید شد.
گرچە افزایش قیمت بنزین تقریبا محرز بود و شرایط ذهنی برای پذیرش آن از مدتی پیش در رسانە‌های مجازی جریان داشت ولی کمتر کسی فکر می‌کرد کە قیمت هر لیتر بنزین آزاد با ٢٠٠ درصد جهش ناگهانی از ١٠٠٠ بە ٣٠٠٠ تومان برسد و قیمت بنزین سهمیەای نیز با ٥٠ درصد افزایش ١٥٠٠ تومان بشود!

یک چنین افزایشی آن هم در شرایطی کە مردم با مشکلات مالی عدیدی دست به گریبان هستند و دستمزدهای مزد و حقوق بگیران ثابت ماندە نام دیگری جز یک شوک بزرگ نمی‌توان بر آن نهاد. سخنان شب گذشتە روحانی در مورد وضعیت درآمدها ظن افزایش قیمت‌ها و مالیات‌ها را البتە ایجاد کردە بود، ولی کسی فکر نمی‌کرد بطور ناگهانی قیمت بنزین کە بە گفتە کارشناسان تاثیر بسیار زیادی روی قیمتهای مایحتاج عمومی، تولید، تورم، گرانی، کرایە حمل و نقل و غیرە دارد این همە گران شود. همە مردم بی شک از این افزایش متضزر می شوند. اما از همە بیشتر مزد و حقوق بگیران و واحدهای تولیدی آسیب خواهند دید و تعدادی از آنها بە احتمال زیاد آنرا تاب نخواهند آورد. عدە زیاد دیگری بیکار خواهند شد و مردم بسیاری تە ماندە قدرت خریدشان را از دست خواهند داد.

تعدادی از کارشناسان اقتصادی کە گویا از گران شدن بنزین و سوخت خبر داشتند نسبت بە پیامدهای منفی آن هشدار دادە بودند و از دولت خواستە بودند کە از این کار پرهیز کند. احتمالا خود آن‌ها هم نمی‌دانستند کە قیمت بە یک بارە ٢٠٠ درصد افزایش خواهد یافت. تنها امتیازی کە این گرانی ممکن است داشتە باشد و روی آن هم بسیار تبلیغ می‌شود، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هواست. این تاثیر مثبت نیز بە دلیل کمبود وسایل نقلیە عمومی بویژە در شهرهای متوسط و کوچک کە وسیلە نقلیە عدە زیادی از مردم خودرو شخصی است بعید است دیری بپاید. مضاعف اینکە آلودگی هوا را از طرق دیگری مانند استاندارد کردن خودروها و بستن مالیات بە خودروهایی کە مصرف سوخت بالا دارند، یا افزایش وسایل نقلیە عمومی و توسعە شبکە مترو می شود کاهش داد و اگر دغدغە دولت محیط زیست بود باید خیلی کارها را از سال‌ها پیش می‌کرد کە نکردە است!

همچنین گفتە می شود بنزین ارزان یارانە فقرا بە ثروتمندان است و افزایش بهای بنزین این یارانە را از آنها می گیرد. این البتە مورد مناقشە نیست، ولی واقعیت آن است کە در هر صورت ثروتمندان جور دیگری آن را جبران می کنند و از مردم پس می گیرند، ولی مردم عادی در موقعیتی نیستند کە بتوانند مانند ثروتمندان این گرانی های سرسام آور را تاب بیاوند و یا جبران کنند.

اگر نظم و حساب و کتابی در کار بود و بین قیمت‌ها و درآمدها تناسب برقرار بود، افزایش قیمت بنزین (البتە نە ٢٠٠ درصد) و دیگر کالاها با مخالفت‌های کمتری مواجە می‌شد و می‌توانست بخاطر محیط زیست تحمل شود، ولی در شرایطی کە دستمزدها زیر خط فقر قرار دارند و تورم و گرانی توش و توان مردم را گرفتە است و دولت حاضر بە افزایش دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی نیست، چنین افزایشی غیر قابل تحمل خواهد شد و واکنش‌های زیادی را بە دنبال خواهد داشت و بە شورش‌های شهری منجر می‌شود. حکومت بجای کشاندن کشور بە افلاس اقتصادی و انداختن بار مالی سیاست‌های پرهزینە و ماجراجویانەاش و حیف و میل درآمدهای کشور در امور ناصواب، یا بفکر رفع علل واقعی افلاس اقتصادی باشد و یا اگر نمی‌تواند دست از سر مردم و کشور بردارد و کنار برود، تا مردم خودشان کشور را ادارە کنند و از این وضعیت فلاکت بار رها سازند.


ارسال نقد

نظر شما