بنزین بهانه است؛ کل نظام نشانه است

ایران خبر

شورش علیه گرانی بنزین درشهرهای مختلف کشور، چه وظایفی درپهنه جهان درامر دفاع از اعتراضات مردم ایران را متوجه ما می سازد؟

امیرجواهری لنگرودی

بیا به خیابان !
بیا و دست و پای تغییر باش، که وقتش رسیده است. «شهریار دادور»

بنزین گران شد !

این آغازجرقه ای است که ازروزجمعه ۲۴ آبان ۹۸درپهنه خیابان های ایران وزیدن گرفت واینبارمردم پای این شعاربسیج شدند : گرانی بهانه است ، کل نظام نشانه است ! آغاز این حرکت نشان می دهد که تجمعات توده ای طی سال‌های اخیر٬حداقل ازسال ۹۶ به اینسو، عمدتابرپایه دلایل معیشتی یا اقتصادی آغازوبه سرعت آیینه خشم مردم علیه کل ارکان نظام هویدا می گردد.

همه شاهد این بودیم جایگاه مردم معترض درآفرینش صحنه های اعتراضی درمقابله با افزایش قیمت بنزین تنها پس ازچند ساعت ازاعتراض به دولت وشخص حسن روحانی نسبت به افزایش قیمت بنزین٬ مردم بلافاصله پیکان خشم خود را به سمت شخص رهبروولی مطلق وسیاست‌های منطقه‌ای اونشانه گرفتند.تصاویرخامنه ای را به آتش کشیدند٬امروز که ایران با تحریم‌های سنگین مواجه است ومردم فشاراقتصادی سنگینی را دراثر تحریم‌ها وناکارآمدی دولت وسایر نهادهای حکومتی تحمل می‌کنند. خشم مردم علیه حضورنظامی ایران درسوریه،عراق ویاهزینه‌های سرسام آورایران درفلسطین ولبنان وشعاربرعلیه این دخالتگری های پُرهزینه ازکسیه مردم ایران،.علت اصلی واکنش مردم علیه خامنه‌ای بعنوان عمود خیمه ونماد نظام باید بازشناخت. مردم به تجربه به نقش اودرتمامی ناکامی ها، نا کارآمدی ها ازیکطرف وکمی ها وکاستی ها ی موجود نظام ازطرف دیگرنگاه می کنند .ازاینرو خشم فروخفته خویش را درهر فرصتی در سلسله اعتراضات خیابانی برفرق او می کوبند!.

اینبارنیزپایه اقتصادی و فلاکت موجود درجامعه با سهميه‌بندی بنزين با کارت سوخت بهانه اعتراض شد . بطوری که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ايران در اطلاعيه‌ای اعلام کرد:

براساس مصوبه “شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه،ازساعت صفربامداد روزجمعه (۲۴ آبان) سهميه بندی بنزين برای همه وسايل نقليه بنزين سوزبه شرح زير است:

قيمت بنزين معمولی سهميه‌ای هر ليتر ۱۵۰۰ تومان
قيمت بنزين معمولی غير سهميه‌ای هر ليتر۳۰۰۰  تومان
قيمت بنزين سوپر هر ليتر۳۵۰۰  تومان

بااینکه حاکمیت اسلامی اینترنت وکانال های خبری به این سوی جهان را قطع کرده اند ولی اخبارانعکاس یافته درسطح شبکه های مجازی موئد این استکه ؛«شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه» اعلان جنگی نا خواسته را به کل جامعه ما تحمیل کرده است . 

اعلان جنگ سه قوه حاکمیت اسلامی به مردم، پیرامون افزایش قیمت بنزین، آن هم به شیوه توطئه گرانه وغافلگیرانه آن ماده محترقه ای بود که شورای هماهنگی قوای سه گانه حاکمیت برجرقه های خشم متراکم انبوه جنبش اعماق وتوده میلیونی جامعه پاشیدودور جدید خیزش نیرومندضددیکتاتوری را کلید زد. وامروزهم به زبان وزیرکشوربه تکاپوافتادند که شوخی نداریم سرکوبش خواهیم کرد .عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشوردولت حسن روحانی مدعی شده که تاکنون بامعترضان «مدارا» شده است.اودرتهدیدمعترضان گفته:«تصمیم براین شد،اگراین موضوع ادامه پیداکند،باوجود خویشتن‌داری نیروهای انتظامی وامنیتی طبعا این نیروها وظیفه خود راانجام دهند.» وزیرکشورهمچنین افزود:«تذکرات لازم داده شد وانتظارمااین بود که این موضوع با اعلام نظر، به عنوان اعتراض پایان پذیرد، اما عده اندکی ازاین فضای عمومی سوء استفاده کردند وموجب ارعاب، وحشت، ناراحتی ورنجش مردم شدند».

ادعای وزیرکشوربا معترضان درحالی بیان شده است که انگارقوای سرکوب تا دیروزبه معترضان گل پخش می نمود وبررویشان گلوله نمی ریخت.براساس گزارش‌های غیررسمی حداقل بیش از ۱۰نفرازمعترضان درجای جای کشور کشته شده‌اند

رئیس جمهورحسن روحانی،روزجمعه دردیداربابرخی ازاعضای دولت ومسوولان کشوربااشاره به اقدام اخیردولت در افزایش نرخ بنزین که ازشب گذشته اجراشده است،گفت:”دولت مدت‌ها به دنبال آن بود تا ازطریقی بتواند ازاقشار ضعیف کشورکه بواسطه شرایط اقتصادی درفشارهستند، حمایت و به آن‌ها کمک کند، اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت.با تاکید برضرورت واهمیت اقدام دولت درافزایش نرخ بنزین وکمک به خانوار‌های ضعیف ومتوسط کشورازمحل درآمد حاصل ازآن،” وی اظهارداشت:” این کاربه نفع مردم واقشارتحت فشارجامعه بوده ومی‌تواند درحل مشکلات آنان مفید وموثرباشد.” روحانی گفت:” فشار‌های اقتصادی شدید درسال ۹۷ و ۹۸به زندگی مردم واردشد ودولت می‌خواهد درحد تامین نیازمندی‌های ضروری،حمایتی ازمردم کرده وبه خانواده‌هایی که احساس می‌کنیم درفشاربیشترهستند، کمکی کرده باشیم.” روحانی با بیان اینکه برای تعیین اقشار ضعیف جامعه نیاز به آمار و ارقام دقیق داریم،گفت:”می‌توانیم جامعه را به دوبخش تقسیم کنیم، براین اساس حدود ۷۵ درصد درشرایط فشارقرار دارند وحدود ۲۵درصد هم شرایط زندگی شان خوب است وبرمبنای محاسبات ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانواروجمعیتی درحدود ۶۰ میلیون نفرمشمول طرح حمایتی دولت خواهند بود و این مبلغ هم کمک به فرد نبوده و کمک به خانواربه شمار می‌رود. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید این را برای مردم توضیح دهیم که این اقدام به نفع آنان خواهد بود و دولت علیرغم مشکلات اقتصادی که دارد هرگز قصد برداشت از این پول را نداشته و هرچه درآمد از این محل عاید شود به خانوار‌ها بازخواهد گشت”(۱)

دربرابرچنین ادعایی همین چند روزگذشته حسن روحانی دراستان کرمان اعلام کرد: ” بیشتر از هیجده میلیون خانوار ازمجموع بیست وچهارمیلیون خانواردرکشورزیرپوشش بسته های حمایتی قرارخواهند گرفت ومبالغی به صورت ماهانه به خانواده ها پرداخت خواهد شد.” با این ادعا که دولت قصد حمایت اقتصادی ازدهک های پایین جامعه را دارد ، با این تصمیم یکی ازبزرگترین حملات اخیرخود به سفره خالی ومعیشت مردم و دررأس آن طبقه کارگر کلید زدند. بطوری که همزمان باافزایش قیمت بنزین، مبالغ ناچیزی را نیزبه عنوان بسته حمایتی به خانواده ها اعلام نموده اند که به خیال خود سوپاپ اطمینانی درمقابل اعتراض جامعه باشد. می توان اعلام داشت؛ آزادسازی یکباره قیمت بنزین آن هم بدون درنظرداشت تأمین بسترهای اصلی سیستم حمل ونقل عمومی و با توجه به وخامت شدید وضعیت اقتصادی جامعه که اکثریت مردم وطبقه کارگرایران با دستمزدهای بیش ازپنج برابرزیرخط فقردرحال گذران زندگی هستند و بخشی از کارگران و معلمان و دانشجویان فارغ اتحصیل به کار رانندگی و دنده عوض کردن برای گذران زندگی شان مشغولند،این سیاست گزاری دروغین درامرحمایت ازاقشارتهیدست، قطعاً نمی توانند به عنوان حمایت ازاقشارپایین جامعه تلقی گردد.

حاکمیت اسلامی طی هشت ماهه اول سال ۹۸، تمام همّ خود را به تعرض وسرکوب جامعه بخصوص کارگران وفعالین جنبش مطالباتی مردم ایران اززنان- معلمان – بازنشستگان – دانشجویان وآنانی که با قلم پیکارمی کنند، مصروف نمود و در بین اینان ده ها و صدها تن از فعالین این عرصه ها را دستگیرو به احکام طویل المدت زندان و شلاق محکوم نمودند تا بتوانند تعرضات جدید اقتصادی را به جامعه تحمیل نمایند.

ازاینرو بیانات حسن روحانی،”درحدتامین نیازمندی‌های ضروری”،ادعایی بیش نیست. همه افکار عمومی ما شاهد این می باشد که نیروهای پلیس وضد شورش ولباس شخصی ها،به مانند همیشه دست به سرکوب خشونت بارمردم معترض زده اند.گزارش هاازکشته شدن دست کم چندین نفردرشهرهای مختلف ازجمله:شیراز،کرج وبهبهان خبرمی دهند. بنابریک گزارش منتشره تعداد کشته ها دربهبهان بیشتراست وبه چند نفررسیده است. دربسیاری ازشهرها،مدارس راتعطیل کرده اند.مردم خاصه جوانان دختروپسربا حضورگسترده درخیآبان ها،بابستن معابر،روشن کردن مشعل، درمواردی حمله به مراکزدولتی وبه آتش کشیدن آن ها، ضمن ادامه ی اعتراض ها،ازخوددربرابرخشونت دولتی دفاع می کنند.درچندین شهردانشگاهی،دانشجویان به اعتراضات پیوسته اند وبه آن ها رنگ وبوی سیاسی روشنتری داده اند.ازجمله دانشجویان دانشگاه آزاد گوهردشت کرج  با شعار«ملت ما عاصیه / برده داری کافیه» ویا با شعار؛« پیش به سوی تشکیل فوری شوراهای محلات» یا «پیش به سوی مهارنیروهای سرکوبگر» به خیابان آمده اند.فهرستی ازشهرهای معترض که درکانال های تلگرامی منتشرشده ، گستردگی ابعاد این دوره حرکت اعتراضی مردم را نشان می دهد . درخبرهای شبکه های مجازی آمده است : درحال حاضردر نقاط مختلف تهران بزرگ – اصفهان- شیراز- تبریز- مشهد- بوشهر- سرپل ذهاب- اندیمشک- ارومیه- قم- گرگان- کازرون- کرمانشاه- بهبهان- کرج – قزوین – ساری- خرم آباد- شهریار- بابل-  کنگان- اسلام آباد غرب- بندر ریگ-  گجساران- لرستان- نیشابور- قائم شهر- شوش- سلماس- قدس- جاجرود- رشت- یزد- رباط کریم- خمین- سنندج- کامیاران- نیکشهر- سقز- زاهدان- چابهار- مریوان- رودهن- نیکشهر- سقز- چابهار- مریوان- شاه آباد کرمانشاه- رودهن- نیشابورو… اخبار منتشره و خاصه ویدئوهایی که هرلحظه درشبکه های اجتماعی قرارمی گیرد، نشان می دهد که شهرهای بیشتری به موج اعتراضی می پیوندد وبا تظاهرات، شعارهای سیاسی، خاموش کردن اتوموبیل ها،لاستیک آتش زدن ها ، پاره کردن بنرها،سوراخ کردن پرچم جمهوری اسلامی،ایجاد راه بندان های مصنوعی و دهها روش دیگری اعتراضی ،خشم ونفرت خود را به امرگرانی بنزین وکل حاکمیت بیان می دارند.

امروزهمچون دیروز،وظیفه ما است که خارج ازکشوررا به میدان دفاع ازمبارزات برحق مردم بپاخواسته بخش های وسیع ایران تبدیل کنیم!

اعتراضات سراسری امری ابتداء به ساکن نبوده بلکه حاصل تداوم اعتصابات واعتراضات مردم به ستوده آمده است. وظیفه همه ماست که بدورازنگاه انحصارطلبانه ومحدود نگر، امردفاع وپشتیبانی این جنبش اعتراضی را دربرابرافکار عمومی جامعه میزبان وبرانگیختن سازمان ها و اتحادیه های کارگری ومجامع حقوقی به حمایت ازمبارزات اعتراضی دوراخیرمردم ایران ، تشویق وترغیب نماییم.

برگزاری آکسیون های اعتراضی وشب های همبستگی با خانواده هایی که عزیزان خود را طی حرکات روزهای اخیر ازدست داده اند ، به منظورجلب حمایت سازمان های جهانی در امر دادخواهی آنان دست به اقدامی موثروجمعی بزنیم .

تحرکات دوره اخیردرون کشور،ازیکایک ما درجای جای جهان تحرک وحمایت، پشتیبانی وهمبستگی همه جانبه را طلب می کند … نباید سکوت نماییم

جمعه۲۴آبان ۱۳۹۸ برابر ۱۵نوامبر ۲۰۱۹


 (۱) – سایت فرارو، روحانی : گرانی بنزین به نفع مردم است ،جمعه ۲۴ آبانماه ۹۸
https://fararu.com/fa/news/418083/


ارسال نقد

نظر شما