اعلامیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

ایران خبر

سرکوب شورش گرسنگان برای داشتن نان ، کار، آزادی محکوم است.
نان، کار، آزادی
شادی، رفاه، آبادی

بعد از گران شدن بی سابقه بنزین طی چند روز گذشته، مر دم ستمدیده ، کارگران و زحمتکشان که از فقر و نداری، گرسنگی و اختناق و… به تنگ آمده اند در بسیاری از شهر های کوچک و بزرگ و بطور خودجوش به خیابان ها آمدند تا اعتراض خود را به گرانی و تمام مصیب های موجود نشان دهند.

اما متاسفانه اعتراض به حق تهیدستان و ستمدیده گان، با برخورد سرکوبگرانه مواجه شده است.
بر اساس اخبار غیر رسمی تا کنون صد ها نفر زخمی و ده ها نفر کشته شده اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه سرکوب کارگران و زحمتکشان و مردم ستمدیده را شدیدا محکوم می کند.
ما تسلیت می گوییم به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی داریم برای مجروحان.

داشتن زندگی شایسته حق بی کم و کاست آحاد مردم می باشد.


زنده باد جنبش گرسنگان
زنده باد جنبش نان کار آزادی
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهتوضیح
این متن در روز های اول اعتراضات آبانماه تهیه شده است.


ارسال نقد

نظر شما