آقای تاج زاده آیا بهتر نیست مردم را منحل کنیم؟

ایران نقد

ابوالفضل محققی

امروز برخی تلاش بی حاصل می کنند و می‌خواهند بگویند که راه خروج از بن بست این است که ملت ایران انتخاب هایشان را تغیر دهند… اما مردم معترض به شرایط موجود ایران اصلاح رژیم را به بر اندازی آن ترجیح می دهند.

سخنرانی آقای تاج زاده در بیست هفتمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشگی ایران

این سخنان آقای تاج زاده است که خویشتن را نماینده اصلاح طلب مردم می داند و از زبان مردم با حاکمیت سخن می گوید.
اصلاح طلبی که در غمبار ترین روزهای مردم ایران چشم بر کشتار بی رحمانه حکومت می بندد. نه تلی از کشته شدگان را درنیزارهای ماه شهر را می بیند ونه جمجمه های داغون شده زیباترین فرزندان این سرزمین رادر کف خیابان ها.
مردی که همیشه یا در حاکمیت بوده یا دنبالچه آن.مردی که هنوز قادر نیست موضعی روشن و بدون اما واگر بگیرد.حد واسط اصلاح طلبان ذوب شده در ولایت و بریده گان از ولایت و خدا خافظی کرده با اصلاح طلبی.
او گاه گوشه چشمی به حاکمیت دارد وگاه انقلابی گریش گل می کند ودر مذمت عمل کرد دولت وسیستم داد سخن می دهد .از یک سو جور بیانیه ۷۷ نفررا بر دوش می گیرد واز دیگر سو هنوز رژیم را قابل اصلاح وراه گفتگو با اورا باز میداند.
ا و هرگز عریان وآشکار به حاکم مستبد و عملکردهای بشدت نادرست و جنایتکارانه او حمله نمی کند.
او متعلق به آن دسته از اصلاح طلبان است که نمی خواهد باور کند. زمان اصلاحات سپری شده ومردم تمامی اعتماد خود را به رژیم جمهوری اسلامی و قانونی بودن آن از دست داده اند.
او نمی خواهد واقعیت این شعار که “اصول گرا ،اصلاح طلب دیگر تمامه ماجرا” را باور کند. او چشم بر واقعیت های اجتماعی بسته ونمی تواند شکاف که نه بلکه دره عمیقی که بین مردم وحکومت اسلامی ایجاد شده را ببیند .
نمی تواند بطور منطقی وعینی به روند روی داد ها نگاه کند ودریابد که بعد از چهل سال چرا مردم این چنین به فلاکت کشیده شده ،تحقیر گردیده نا امید از هر گونه گشایش درزندگی وچشم انداز امید بخش به این جا رسیده اند.
اکثریت مردمی که اعتقاد واعتماد خود را نسبت به حکومت ودین حکومتی ازدست داده وسر به شورش به داشته اند.
او از خود سئوال نمی کند که چرا آخرین بیانیه آتشین میر حسین موسوی که بسیار مرز های اصلاح طلبی را درهم ریخت وعملا ولایت فقیه را به عنوان سرکوبگر و جانی معرفی کرد .اقبالی نه دربین مردم ونه بسیاری از نیرو های سیاسی نیافت؟
او هنوز متوجه نشده که بخش وسیعی از مردم از هر چه که بوئی از حکومت اسلامی، بوئی از خمینی ، خامنه ای ودوران طلائی امام بدهد دوری می گزینند.
کلمه جمهوری اسلامی امروز داغ لعنت خورده ای است برپیشانی این ملت که بسیاری از آن شرم می کنند.

داستان آقای تاج زاده داستان اصلاح طلب متوهمی است که حاضر نیست واقعیت های جاری در جامعه خسته، ویران شده، نااامید وعاصی از حکومت را ببیند وقبول کنند که آفتاب آن بر لب بام رسیده است. نفرتی که ازفرد خامنه ای و دستگاه سرکوب او در بطن و زیر پوست کشورخوابیده است را نمی بینند.

این دسته از اصلاح طلبان از فکر این که روزی این حکومت اسلامی در هم بریزد وحشت دارند! چرا که رگ وپی ایشان نه با مردم بل با این حکومت در هم تنیده است ! طعم قدرت چشیده در صدر نشسته ، تملق شنیده،چندی میدان داری کرده اند.

هنوز فکر می کنند که با اندک تغیری در سیستم می توان سال ها حکومت کرد. صندوق انتخابات بی آبرو شده را رنگ وروئی تازه بخشید وبا شعار های دهان پر کن مردم را به پای صندوق های رای کشید.

هر زمان که دامنه اعتراضات گسترده می شود بر میزان تحرکات این تدارکاتچیان حکومت افزوده می شود.چوب جادوئی دو سر آلوده به خونابه دل مردم رابه دست می گیرندو شعبده آغاز می کنند.

از یک سو حاکمیت را ازگسترش خشم مردم، از به میدان آمدن پابرهنگان ونهایت اکثریت مردم می ترسانند. راه حل می دهند وبشرط پذیرش خواسته های خودوشراکت در قدرت با او تاخت می زنند.
از دیگر سو مردم را از بدتر شدن وضعیت موجود وسوریه ای شدن وهجوم بیگانه گان می ترسانند.

آقای تاج زاده می گویند
«در صد عظیمی از مردم از جمله به خاطر ترس از این که گرفتار وضعیت بدتری شوند مخالف سرنگونی حکومت می باشند حتی اگربه جمهوری اسلامی اعتقاد نداشته باشندو مخالف آن هم باشند اوضاع کنونی را ترجیح می دهند واز شکل گرفتن انقلاب و دخالت خارجی و احیانا بروز خشونت هراس دارند از این رو این موضوع در حد شعار و آرزوی طرفذاران باقی می ماند.»

تکرار مکرر هراس از خشونت خارجی؟
کسی نیست که بپرسد آقای تاج زاده آیا حشونت و عمل کردی سبعانه تر از زدن گلوله در چشم، در سرو درقلب کودکان سراغ دارید؟
خشونتی که روی سربازان چنگیزی را سفید می کند.
خشونتی حیوانی تر از بستن خمپاره ومسلسل به درون نیزار هائی که تعدادی جوان ونو جوان به درون آن پناه برده بودند در کدام حکومت امروز جهان سراغ دارید ؟که چنین بی باک مردم را ازوقوع آن بر حذر می دارید.
کسی نیست که بپرسد چه کسی ؟ یاچه کسانی اصلی ترین زمینه سازان تشنج دربین کشور های منطقه و بستر ساز حمله خارجی به کشورند ؟
تمام صغرا وکبرا کردن شما به این خاطراست که نتیجه بگیرید.

«عدم تمایل اکثریت غالب مردم ایران به تغیرات خشونت آمیز باعث می شود که اصلاحات هنوز توان تداوم داشته باشد.نظام این فزصت را هم چنان باقی گذاشته که بتوانیم سخن خود را مطرح کنیم ! هنوز سیاست ورزی ممکن است.»

از نظرآقای تاج زاده «هنوز اصلاحات پایان نرسیده تجربه بعد سال ۸۸ نشان می دهد جمهوری اسلامی در شرایط سخت اگر چه دیر و با هزینه غیر ضروری توانسته تصمیمات درستی را بگیرد وراه برای اصلاحات بنیادین جامعه پیداکند.»

کدام تصمیم درست؟ کدام اصلاح بنیادی؟
برای این دسته اصلاح طلبان مهم به بازی گرفته شدنشان دربازی قدرت است و حفظ کردن بیضه جمهوری اسلامی.
زمانی که آقای محمد خاتمی رهبر اصلاحات چشم بر عمل کرد وجنایت های صورت گرفته توسط خامنه ای وارگان های سرکوب او می بندد.به تحسین وتملق از خامنه در نجات دادن کشور ازاین شورش پا برهنه گان درود می فرستد و مردم را به پای صندوق های رای می خواند! چه انتظاری ازتاج زاده ها می توان داشت؟
وقتی خامنه ای کشته شدگان را نخست قلیلی اشرار می داند وبعد چند روز با وقاحت شهیدشان می خواند وبیمقداری چون شمخانی که که در راس دستور دهندگان شلیک بطرف معترضان است بی خجالت به خانه داغ دیدگان فرزند از کف داده می رود و درچشم مادران وپدران دغدار خیره می شودو دروغ می گوید!
تاج زاده نیز این حق را به خود می دهد که در حد یک آخوند نماز جمعه ظاهر شود و از نام نماینده اصلاح طلب ملت بر تمام جنایت های صورت گرفته چشم ببندد واز قول ملت از قول مادران فرزند از کف داده بگوید
«ملت بزرگ ایران حاضر است خطای مسئولان را ببخشد.»
شاید مقایسه تلخی است برای آقای تاج زاده که همیشه رخت اصلاح طلبی با مارک انقلابی می پوشد وداد سخن می دهد .
اما واقعیت این است که نقش کسانی که باچراغ می آیند از نقش دله دزدان بسیار بیشتر است.

گناه کسی که حقیقت را می داند و انکار می‌کند و به توجیه حکومتی می پردازد که طی چهل سال جز نکبت وبدبختی ومرگ بر این سرزمین نیاورده بسیار سنگین تر است.
نقش شما در ماله کشی وتحمیل شکل بزک کرده استبداد دینی بر مردم ضربات جدی بر پیکر جامعه وارد کرده و می کند .

به قول آقای ابوالفضل قدیانی مردی که شرافت نام خود را بر هوای قدرت ترجیح داد
«کسانی که مردم را بر سر صندوق های انتخاباتی عقیم شده با تیغ نظارت استصوابی می کشانند به نوعی شریک ناخواسته جرم آقای خامنه ای محسوب می شوند! از در سازش و تسلیم در آمدن با استبداد هر چه بیشتر ما را از آزادی و حکومت قانون دور خواهد کرد.»

اما چه باک که آقای تاج زاده نیز مانند محمد خاتمی که هنوز دل در گرو این حکومت دارد از اصلاح طلبان ومردم می خواهد!
«که از خود گذشتگی کنند به خاطر ایران به پای صندوق های رای بیایند تا جلوی خطر اصلی گرفته شود!»

آقای تاج زاده اعتقاد مردم به شما از همان جائی خشک می شودکه چشم بر حقیقت بسته وآستین به حمایت حاکم مستبد بالا می زنید.
فکر می کنید که در این شرایط حساس جمهوری اسلامی نیازمند شماست! حمایتی که می تواند به دادن امتیاز از طرف حاکم بینجامد وباز شما ها را در مدار قدرت قرار دهد تا به خیال خود حکومت وحاکم مستبداسلامی را اصلاح کنید وبه دوران طلائی امام برگردانید.
این گونه توجیه حکومت توسط شما وآقای خاتمی مرا بیاد نوشته ای از برشت می اندازد که به طنز در رابطه با استالین می نویسد.
«دولت اعتماد خود را به مردم از دست داده است ! آیا بهتر نیست مردم را منحل کنیم تا دولت مردم دیگری را انتخاب کند.»

حال کار شما نیز به همین جا خواهد رسیده است انحلال مردم معترض در میدان وجستجو برای یافتن مردمی دیگرکه صندوق رای تائید شده توسط رهبر وشورای نگهبان را تنها گزینه برای رسیدن به مدینه فاضله ام القرای اسلامی بدانند.

درج نوشته ها، مقالات و مصاحبه‌ها، از کنشگران سیاسی، فکری، فلسفی صرفا جهت تعامل، شفافیت و برخورد چالشی با مباحث می‌باشد و لزوما بازتاب دهنده‌ی دیدگاه‌های سایت ایران آزاد نیست.


ارسال نقد

نظر شما