آبان‌ماه خونین از نگاه ناصر زرافشان

ایران چند رسانه‌ای نقد

ایران آبستن تغییرات وسیع است و اعتراضات جاری درد دوره‌ی آبستنی و زایمان است. مردم با یاوه‌های گروه‌های وابسته و توهمات دهه‌های اخیر از طرف رسانه‌های وابسته برای تحمل وضعیت موجود برای همیشه خداحافظی کرده‌اند.

بانک نماد دزدترین بخش سرمایه است که آتش زدن به آن نمادی از حق‌خواهی مردم است.

خیزش مردم زبان مخصوص و انسان‌های مخصوص خود را برای رهبری و پیگیری اهداف و خواسته‌هایش تولید خواهد کرد.

بخش اول
بخش دوم

برگرفته از رادیو همبستگی


ارسال نقد

نظر شما