کدام سوسیالیسم؟

تاریخ کتاب نقد

مجموعه مقالاتی که مشاهده می‌کنید به قلمرو سیاست در نظام سوسیالیستی اختصاص دارد. این مقالات با شعار «بازگشت به مارکس» به بازنگری تجربه‌ی اکتبر و شکست مدل «سوسیالیسم واقعاً موجود» پرداخته و با جمع‌بندی مسائل دنیای معاصر،‌ عناصر لازم برای تجدید آرایش چپ را در یک سیستم منعطف و دموکراتیک از سوسیالیسم ارائه می‌کند. این مقالات اساساً در فاصله‌ی سال‌های ۶۸ – ۷۰،‌ یعنی متناظر با دوره‌ی اوج بحران جوامع نوع شوروی و سقوط آن نوشته شده و طبیعتاً محدودیت‌ها و نکات قوت بحث‌های آن دوره را با خود حمل می‌کند.

چاپ همه‌ی این مقالات در یک مجموعه فرصت مناسبی برای آشنایی یا نگرش و بینش راه کارگر و البته برای داوری و نقد و بررسی آن نیز فراهم می‌آورد.


ارسال نقد
  1. همه این بحث هابرمیگردد به بی عملی ماودرنهایت بریدن ازاین طرز فکر که عملی
    نیست .ما که باشیم که به مارکس ولنین انتقاد کنیم ؟

نظر شما