کارگران در انتخاباتی کە دشمنانشان را بە مجلس بفرستد شرکت نخواهند کرد!

نقد

دعوت خاتمی از مردم و گروەهای سیاسی – اجتماعی بە شرکت در انتخابات بە واقع اعلام شکست قطعی اصلاح‌طلبی در نظام حاکم و تسلیم شدن کامل این جریان و پذیرش همە آن چیزهایی است کە خاتمی و طرفدارانش مدعی مخالفت با آن بودند. بە عبارتی خاتمی از مردم دعوت می‌کند کە مانند وی این حکومت را با تمام مصائبش به همین صورتی کە هست بپذیرند. چشمشان را بر فساد، سرکوب، ظلم و بی‌عدالتی و خشونت و تبعیض ببندند؛ چون حفظ نظام برایشان حتما از همە اینها مهمتر هستند.
متعاقب علنی شدن سربە نیست شدن یک میلیارد یورو دیگر از اموال عمومی در اوایل هفتە جاری و در شرایطی کە بوی گند فسادها و اختلاس‌های مالی میلیاردی ایادی حکومت چنان همە گیر شدە کە مقامات دولتی و حکومتی هم دیگر قادر بر سرپوش نهادن و «ماست‌مالی» کردنشان نیستند، محمد خاتمی رهبر اصلی اصلاح طلبان حکومتی کە تا چندی پیش خودش هم ممنوع التصویر بود بار دیگر بە سیاق گذشتە بە صحنە آمد تا مردم را از تحریم انتخابات آتی مجلس برحذر دارد و از آن‌ها بخواهد در این انتخابات کە ٨ ماە دیگر قرار است برگزار شود شرکت کنند.

دعوت خاتمی بە شرکت در انتخابات، دعوت بە رای دادن بە فساد، سرکوب، فقر، تبعیض و بە نظامی است کە ناکارآیی همە جناح‌های آن اظهر من الشمس است.
محمد خاتمی از زمان پایان ریاست جمهوری خودش تا کنون در همە انتخابات‌هایی کە برگزار گردیدە صرفنظر از نتایجشان، مردم را بە شرکت در همە آنها ترغیب نمودە و با طرح وعدەهای رنگارنگ کە تا کنون حتی یکی از آنها درست از کار در نیامدەاند و با توهم افکنی و ایجاد تفرقە در میان صفوف مخالفین توانستە است عدەای از مردم را بە پای صندوق‌های رای بکشاند.

انگیزە ظاهری خاتمی برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رای همیشە در ظاهر خیرخواهانە و به سود مردم جلوە دادە شدە است. بعنوان مثال در انتخابات گذشتە مجلس آنها چنین تبلیغ می‌کردند کە با شرکت کردن وسیع در انتخابات و رای دادن بە اصلاح طلبان گویا می شود اوضاع را به سود مردم تغییر داد. این ترفند در آن موقع بواسطە عملکرد ٨ سالە مخرب دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد کارگر افتاد و عدەای از مردم کە بە دنبال تغییر بی دردسر اوضاع بودند پای صندوق‌ها رفتند. در نتیجە آن انتخابات تشکیل فراکسیونی از اصلاح‌طلبان در مجلس شکل گرفت کە شمار اعضای آن در ابتدا بالغ بر ١٣٠ نفر اعلام می شد و نام “امید” بر آن نهادند! پرسیدنی است کە نتیجە حضور این جماعت در دورەای کە رو بە پایان است جز افزودن بر ثروت‌ها و نفوذشان و تصویب شمار دیگری لوایح ارتجاعی و ضدمردمی کدامند کە خاتمی مردم را از تحریم چنین انتخاباتی بر حذر می‌دارد و از آن‌ها می‌خواهد دوبارە بە آن‌ها و نامزدهایی کە حتی ممکن است فاسدتر از نمایندگان کنونی باشند رای دهند؟ مگر نە این است کە در نظام مافیایی حاکم تنها دزدان و مستبدان و سرمایەداران رانتخوار هستند کە اذن دخول در نهادهای حکومتی پیدا می کنند؟ خاتمی مگر مردم را هالو فرض کردە کە از آنها می خواهد بروند بە مجلسی این چنینی کە منفور عام و خاص است رای بدهند؟

در هر دو دروە انتخابات ریاست جمهوری قبلی کە روحانی را بر صندلی ریاست جمهوری نشاند خاتمی نقش مشابەای را بە عهدە گرفت و توانست با دادن مشتی وعدە دروغ بر آرای روحانی بیفزاید. مطابق آن وعدەها قرار بود همە آثار باقی ماندە از دوران احمدی نژاد زدودە شوند، اشتغال ایجاد شود، حقوق شهروندی برقرار شود، کارگران و معلمان و دیگر مزدبگیران از حق تشکل برخوردار شوند و دستمزدهایشان افزایش یابد، با فساد مبارزە شود، حقوق زنان بە آنان بازگرداندە شود و زندانیان سیاسی و مدنی آزاد شوند. اما هیچ یک از این‌ها عملی نشد کە هیچ، بلکە وضعیت همە این‌ها بدتر از پیش شد!
با وجود این این واقعیات غیر قابل انکار و یک تجربە ناکام ٣٠ سالە خاتمی همچنان مردم را تشویق بە کارهایی می کند کە بعید است خودش نیز بە آن باور داشتە باشد. حداقل تجربە خود خاتمی و اصلاح طلبان باید بە خود آن‌ها هم نشان دادە باشد کە انتخابات در نظام ولایی‌شان یک امر صوری ست و اگر هم احیانا کسانی بتوانند عطف بە سوابق خدماتشان شانس بیاورند و از فیلترهای امنیتی عبور کنند کە صد در صد مطلوب نظام نباشند، سرنوشتی بهتر از بنی صدر، موسوی و کروبی و خود او با تمام سازشکاری و تسلیم‌طلبی‌اش بە ولی فقیە در انتظارشان نخواهد بود.

حداقل امروزە تجربیات انتخابات گذشتە و عملکرد اصلاح طلبان بە وضوح نشان دادە است کە انگیزە واقعی خاتمی و دوستان اصلاح طلب حکومتی اش برای کشاندن مردم پای صندوق های رای چیزی غیر از حفظ نظام نامردمی و منافع گروهی و طبقاتی شان کە بە موجودیت نظام گرە خوردە است نبودە و نیست. بالطبع این جماعت بە رغم شعارهای فریبندە شان شریک در وضعیت فاجعە باری هستند کە رژیم جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کردە است!

دعوت این بار خاتمی اما با اقبالی مشابە انتخابات گذشتە از سوی مردم مواجە نخواهد شد زیرا اکثریت بزرگ مردم دریافتەاند شرکت شان در انتخاباتی کە در نظام ولایی برگزار می شود هیچ تغییری بە نفع شان بوجود نمی آورد و تنها بسود تحکیم سلطە نظام حاکم یاری می رساند. این را مردم در جنبش دی ماە ٩٦ و پیش از آن کارگران با عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به وضوح بە نمایش نهادند. بهمین جهات بە نظر می رسد انتخابات آتی مجلس بە رغم شروع زود هنگام تبلیغات بی رونق تر از همیشە و مجلسی کە از دل آن بیرون بیاید، فرمایشی تر از گذشتە و تحت امرتر و مجری منویات ولی فقیە خواهد بود. با این اوصاف توصیە خاتمی بە شرکت در انتخابات تنها در خدمت تحکیم مواضع خامنەای قرار خواهد گرفت.

کارگران و مزد و حقوق بگیران و تهی دستان شهر و روستا یقینا بیشترین لطمات را در جمهوری اسلامی متحمل شدەاند. آنها از بدیهی ترین حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی شان محروم شدەاند. دستمزدهایشان ٤ برابر کمتر از خط فقر است، امنیت شغلی شان سلب گردیدە، فعالیت تشکلهای صنفی شان ممنوع است، رهبران تشکل هایشان شکنجە و زندانی می شوند، از حمایتهای قانونی محروم شدەاند و حق کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس را ندارند! همە این محرومیت ها نتیجە عملکرد همە جناح های رژیم و نمایندگان آنها در مجلس، دولت و دستگاە سرکوب است. آنها مگرعقل شان را از دست دادە باشند کە در مجلسی کە حق نمایندە شدن در آن را ندارند و مملو از دشمنان طبقاتی شان است و در انتخاب دولتی کە همە امور آن در دست سوپر میلیاردرهای نو کیسە و فاسد است شرکت کنند. در کنار دەها لایحە کە تا کنون برای سلب حقوق کارگران در مجلس کنونی بە تصویب رسیدەاند فراکسیون “امید” طرفدار اصلاح طلبان درست بە اندازە رقبای حکومتی مجلس نشین شان نقش منفی و ارتجاعی داشتە و دارند و این در حالی است کە اینها جز چهرەهای شاخص اصلاح طلبان هستند. در این مدت حتی یک لایحە بسود بهبود حقوق زحمتکشان در این مجلس تصویب نشدە است. کارگران و محرومان و بە یک معنی اکثریت بزرگ شهروندان اعتنایی بە این گونە دعوتها نخواهند کرد. خاتمی با چنین دعوتی خود، عملکرد و ماهیت جریانی را کە سخنگویی آنرا بە عهدە دارد افشا می کند!

مردم در پی راهکارهایی برای عبور از این نظام هستند: “مردم کشور ما به تجربه دریافته اند که هر گامی در جهت کاستن از دشواری‌ها و هر کوششی در راه گشایش برای توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی کشور با مقابله‌ی قهری ارکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی مواجه است و کوشش برای اصلاح این نظام، عملا بیهوده و سترون ‌است و به اصلاح آن نخواهد انجامید. تجربه‌ی چهل سال جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده ‌است که خصلت فقاهتی و ایدئولوژیک این نظام بر وجه جمهوریت آن تسلط کامل دارد و اجازه‌ی هیچ اصلاح جدی را نمی دهد، حکومتی است واپس‌گرا، در تقابل با اراده و خواست مردم و عامل رانده شدن کشور به ورطه‌ی سقوط”. نە ماندنی و نە اصلاح پذیر است.


ارسال نقد

نظر شما