ضرورت مبارزه برای تشکل سراسری کارگری

کتاب نقد

مصاحبه «صدای کارگر» با محمد رضا شالگونی

جزوه حاضر اندکی خلاصه شده مصاحبه رادیو صدای کارگر با رفیق محمد رضا شالگونی است که در سال ۱۳۷۳، توسط انتشارات سازمان نشر یافته است. در این گفتگو رفیق شالگونی به انتقاداتی که به طرح «ضرورت مبارزه برای تشکیلات سراسری کارگری» در سه دهه قبل وارد شده بود، پاسخ میدهد…


ارسال نقد

نظر شما