سال ۲۰۲۰ میلادی مبارک باد!

نقد

در سال نو میلادی امسال، دو دهه اول قرن بیست و یکم، در شرایطی سپری می شود که نظام سرمایه داری جهانی دستخوش بحران های ساختاری چند جانبه و مرکبی است که در نتیجۀ آن زندگی اکثریت عظیم مردمان در کشورهای گوناگون را به تباهی کشانده، جنگ افروزی بی مهار را گسترش داده و محیط زیست در کره زمین را با نابودی روبرو ساخته است. در نتیجۀ این وضعیت از سوئی شاهد گسترش جنبش های انقلابی ضدسرمایه داری، شورش ها و خیزش های توده ای علیه نظام حاکم برجهان معاصر هستیم و از سوئی دیگر با رشد گرایشات فاشیستی خطرناکی که آینده بشریت را مورد تهدید قرار می دهند، رووبرو شده ایم. شرایطی که بدون نقش فعال و مؤثر نیروهای پیشرو و انقلابی جامعه، می تواند سرنوشت بشریت را با خطرات جدی روبرو سازد.

کشور ما، ایران نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی یکی از کانون های مهم جنبش های اعتراضی علیه استبداد حاکم و نظم سرمایه دارانه بود. با افزایش ۳۰۰درصدی قیمت بنزین در آبان ماه، شورش توده ای و سراسری، ۲۰۰ شهر بزرگ و کوچک، در۲۲ استان کشور فرا گرفت. رهبر و سران رژیم جمهوری اسلامی در هراس از ابعاد عظیم این شورش سراسری، سیاست کشتار و قتل عام وحشیانه ای در پیش گرفتند که کشتار و شهادت بیش ازهزارپانصد نفر، زخمی شدن تعداد بی شماری از تظاهرکنندگان و دستگیری هفت تا ده هزار نفر از شرکت کنندگان در جنبش انقلابی نتیجه آن بود. با گذشت چهل روزاز این قتل عام ددمنشانه، سران رژیم از ترس واکنش افکارعمومی از اعلام آمار واقعی قربانیان و ارائه ترازنامه این جنایت هولناک، خودداری می کنند.

جنبشی با این قدرت و عظمت که در ادامه جنبش های جوانان، زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان و اهل قلم، ملیت های تحت ستم و اقلیت های مذهبی تحت تبعیض و کنشگران فرهنگی، اجتماعی و محیط زیست … به وقوع پیوسته و همچون زلزله ای پرقدرت ارکان رژیم جمهوری اسلامی را به لرزه در آورده، ظرفیت انفجاری از خود نشان داده که ریشه در بحران های مرکب جمهوری، ساختارهای به شدت ضددمکراتیک آن، فساد نهادینه شده در همه ارکان نظام اسلامی و تبعیض های تو در تو و از جمله در سیاست های بی مهار ریاضت نئولیبرالی دارد که رژیم جمهوری اسلامی گام به گام در حال اجرای آن ها می باشد. نقش توده های به حاشیه رانده شده و به ویژه جوانان این بخش از جمعیت کشور در شورش آبان ماه، که بزرگترین قربانیان این سیاست های نئولیبرالی هستند، نشان می دهد که مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ایران به طور تنگاتنگ با مبارزه علیه نظام سرمایه داری حاکم و پیکار برای بدیل سوسیالیسم دمکراتیک پیوند خورده است.
ما سال جدید میلادی را به همه اقلیت های مسیحی( ارمنی، کاتولیک، پروتستان، اورتودکس و …)، آشوری و کلدانی کشورمان و همه ایرانیانی که در ایران و جهان این روز را جشن می گیرند، تبریک گفته و امیدواریم که سال آینده میلادی شاهد موفقیت های هر چه بیشتر در مبارزه برای جامعه ای مبتنی بر آزادی های بی قید وشرط سیاسی و یک سان برای همگان، دمکراسی، برابر حقوقی زنان با مردان، تامین حقوق همه اقلیت های ملی و مذهبی، توسعه مبتنی بر حفاظت از محیط زیست در جامعه ای رها از بهره کشی انسان از انسان باشد.
تردیدی نیست که یکی از شرایط اساسی موفقیت پیکارعلیه استبداد، تاریک اندیشی و سرمایه داری، همبستگی بین المللی با انقلاب هائی است که هم اکنون در خاورمیانه و شمال آفریفا، درعراق، روژاوا، لبنان، الجزایر، سودان … و سایر نقاط جهان جریان دارد. امیدواریم که سال آینده میلادی شاهد حمایت های متقابل و همپشتی های هرچه بیشتر این جنبش ها و انقلاب ها از همدیگر باشیم.

درج نوشته ها، مقالات و مصاحبه‌ها، از کنشگران سیاسی، فکری، فلسفی صرفا جهت تعامل، شفافیت و برخورد چالشی با مباحث می‌باشد و لزوما بازتاب دهنده‌ی دیدگاه‌های سایت ایران آزاد نیست.


ارسال نقد

نظر شما