انتخابات امریکا

نقد

کاوه آهنگر

همیشه در فلسفه‌ی علمی به این نکته اشاره می‌شود که «بروز تضاد در صورت‌های مختلف است». جامعه‌ی سرمایه‌داری امریکا به عنوان آخرین مرحله‌ی تاریخی از جامعه‌ي سرمایه‌داری، دربردارنده‌ و حامل تمام انواع تضادهایی است که در طول تاریخ امکان ظهور دارند. دموکراسی و لیبرالیسم آخرین نوع صورت حکومتی است که در تکامل تاریخی جوامع طبقاتی امکان ظهور دارد. در واقع دموکراسی و لیبرالیسم، زندان بی‌میله‌ای است که آحاد مردم و به ویژه زحمت‌کشان یدی و ذهنی را مهار کرده است. هر چند میله‌های این زندان پیدا نیست ولی در پشت سر آن قوه‌ی قضاییه و نیروی قهریه برای حفظ و انسجام آن مشغول به کارند. – هر چند مذهب هم به شدت خود را در پس پرده‌ی این نمایش پنهان کرده است و در مواقع ضروری چند لحظه‌ای ظاهر می‌شود. – اما خصلت تضاد در درون ماده و روابط اجتماعی مادی برای ظهور خودش همیشه بنا بر قانون تکامل ماده در جالی ظهور می‌کند که کم‌ترین انرژی را بخواهد و در این جا شرایط محیطی واپس‌گرا برای سد کردن راه تکامل همان راه کم‌ترین مصرف انرژی را اختیار می‌کند. انعکاس تضادهای طبقاتی جامعه‌ی امریکا با کم‌ترین نیرو و انرژی خود را در نژادپرستی آشکار می‌سازد که کم‌ترین هزینه را برای سرمایه‌داری دارد. سرمایه‌داری احتیاج به سربازانی دارد که با اطاعت کورکورانه دشمنان را سرکوب و از آن محافظت کنند. سرمایه‌داری امریکا به راحتی در حول نژادپرستی جامعه را به دو طیف برزگ تقسیم کرده است که در حال مبارزه تا پای جان با یک‌دیگرند. سرمایه‌داری می‌داند که این مبارزه را می‌تواند به جای مبارزه‌ی طبقاتی برای سال‌ها و شاید ده‌ها سال با ناچیزترین هزینه ادامه دهد. در این جا برای ادامه‌ی این مبارزه، تفاوت چندانی بین بایدن و ترامپ وجود ندارد. حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات در حال بسیج نیرو برای این دو اردوگاه هستند. حزب جمهوری‌خواه از میان مردم طبقه‌ی متوسط رو به بالا به کمک مذهب و شعارهای راست افراطی مشغول سربازگیری است و آن را در زیر شعار «اول امریکا» به انجام می‌رساند. حزب دموکرات رو به طبقه‌ی متوسط رو به پایین کرده است و به کمک ساندرز مشغول جمع‌آوری نیرو از مردمی است که هر سال انتخاباتی با شعارهای چپ‌گرا و بایدن با شعار لیبرالیستی «امریکا برای همه»، برای اردوگاه خود به جمع‌آوری نیرو می‌پردازد. اما هر بار تضادهای پیش‌رونده‌ی جامعه‌ی طبقاتی، ماهیت انتخابات امریکا را بیشتر و بیشتر برای مردم آشکار می‌سازد تا جایی که ترامپ حکومت امریکا را حکومتی فاسد معرفی می‌کند که از طرف وال استریت اداره و تغذیه می‌شود. خاصیت تضاد در درون هر پدیده عریان ساختن ماهیت آن پدیده است. بدین ترتیب سرمایه‌داری امریکا دیگر امروزه نمی‌تواند ماهیت اصلی خود را پنهان سازد. بالطبع و به احتمال زیاد حزب دموکرات با جمع‌آوری نیروهای چپ باید در آینده‌ای نزدیک به حکم تاریخ تجزیه شود و حزب جمهوری‌خواه بیش از پیش به سوی خشونت و رفتارهای نژادپرستانه و شونیستی پیش رود. این حکم تاریخ برای فروپاشی از درون هر پدیده است.


ارسال نقد

نظر شما