کدام سوسیالیسم؟

کتاب

محمدرضا شالگونی

مجموعه مقالاتى كه مشاهده مى‌كنيد به قلمرو سياست در نظام سوسياليستى اختصاص‏ دارد. اين مقالات با شعار «بازگشت به ماركس‏» به بازنگرى تجربه اكتبر و شكست مدل «سوسياليسم واقعاً موجود» پرداخته و با جمع‌بندى مسايل دنياى معاصر عناصر لازم براى تجديد آرايش‏ چپ را در يك سيستم منعطف و دموكراتيك از سوسياليسم ارايه مى‌كند. اين مقالات اساساً در فاصله سال‌هاى ۷۰ _ ۶۸ يعنى متناظر با دوره اوج بحران جوامع نوع شوروى و سقوط آن نوشته شده و طبيعتاً محدوديت‌ها و نكات قوت بحث‌هاى آن دوره را با خود حمل مى‌كند. البته جهت‌گيرى اوليه اين نوشته‌ها با مرور زمان شفاف‌تر و صريح‌تر از گذشته در ادبيات كنونى سازمان‌مان بيان شده‌اند، معهذا     درون مايه اصلى بازنگرى، نقد و درس‏هاى تجربه جوامع نوع شوروى تغيير اساسى نكرده است. چاپ همه اين مقالات در يك مجموعه اما فرصت مناسبى براى آشنايى با نگرش‏ و بينش‏ راه كارگر‌ و البته براى داورى و نقد و بررسى آن نيز فراهم مى‌آورد.


ارسال نقد

نظر شما