آنچه من هستم

کتاب

انچه ادبیات را از زبان علمی جدا میکند این است که در ادبیات، کلمه همیشه به یک معنی نیست. در عالم نویسندگی هنرمند کسی است که کلمات را به شیوه ای پهلوی هم قرار دهد که برحسب روشنائی که بر انها می تاباند، برحسب وزنی که به آنها می بخشد، آن کلمات معنائی بدهند و معنایی دیگر و بازهم معنایی دیگر . هربار در سطو ح مختلف

ژان پل سارتر (ترجمه مصطفی رحیمی)


ارسال نقد

نظر شما